Разработка на седмичния урокпастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: : Откровение 1:10-18; 3:21; 11:19; 12:1-17; 19:11-15; 1 Коринтяни 10:1-11; Eфесяни 1:20.

 

...

Дочети


пастор Трифон Трифонов


Урокът ни твърди, че е невъзможно книгата Откровение да се разбере без Стария Завет.                 Защо това е така?

Връзката е ясна. Книгата Откровение има много препратки към Старозаветни текстове. Тя буквално е изградена от такива текстове. Особена връзка съществува между нея и Езекиил (Откр 7 гл – 144 000 има препратка към Езек 47 и 48 гл.). Особено е силна връзката на Откр. с Даниил. Дан – 1 том, Откр – 2 том. И двете книги ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: : Даниил 1-4, 6; Лука 16:10, Откровение 13:11-15; Йоан 3:7.

 

А.  Тематични ...


Дочети


пастор Цанко Митев


Основен стих: „Царят отговори на Даниил: Наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете, и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна" (Даниил 2:47).

В книгата на пророк Даниил е концентрирана апокалиптичната част на Стария завет. Пророческата линия на книгата се надгражда над историческа част, в която са осветени важни моменти от живота на Даниил и неговите приятели, показващи как заветната връзка може да бъде извисена въпреки изключително ...


Дочети


пастор Емил Гроздев


Основни насоки за дискусия

 

1.  Какво свързва темата от новото тримесечие с темата за настойничеството?

Отговор: Христовата църква е настойник на духовни

 Благословения. Тя трябва да сподели истината за произхода, настоящето и бъдещето на злото и божият план за неговата неутрализация и спасението на човека

2.  Защо считаме, че злото е проблем с космически измерения, тоест надхвърля границите на планетата земя?

3.  Имало ли е възможност, при която земята да остане незасегната от греха?

...

Дочети


пастор Трифон ТрифоновВъведение: Как да живеем след като изучихме всички тези уроци по настойничество. След като стигнахме до последния урок, променихме ли нагласите и действията си? Научихме, че Бог е много по-щедър за нас. Научихме, че да бъдем щедри, като нашия Бог, е ключът към по-добър живот. Научихме, че щедростта е свързана не само с е ни, но и с нашето време, нашите таланти и нашето внимание. Научихме, че настойниците трябва да имат здрав разум. Научихме, че ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

 
Основни стихове: Псалм 119:9-11; Eфесяни 5:15-17; 1 Коринтяни 9:24-27 

 

А.  Тематични линии:  

 

1. ...


Дочети


пастор Витан Вълев


Обобщение на урока: Добрия настойник грижливо поддържа навиците, които постигат Божията воля за живота му и премахва тези, които го отдалечават от нея.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
1) Добро или лошо нещо са навиците?
2) Кое прави навика полезен или вреден?

1. Навик: Първо търсете Бога
- Обобщение на частта: Настойника ежедневно се посвещава на пълноценно общуване с Бога, чрез Словото, молитвата и действията си.
Въпроси:
1)  Защо е важно да се посвещаваме на пълноценно общуване с Бога?
2) Какво включва пълноценното общуване с Бога?
3) ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Римляни 13:7,8; Матей 4:3-10; 6:33; Второзаконие 28:1,12; Псалм 37:21; Притчи 13:11; 21:5; 2 ...


Дочети


пастор Стоян Верчев


Ø

Стартови въпроси:

    Налага ли ви се да правите финансови дългове?

    Има ли нещо, което винаги дължим на хората?

    Стих за запаметяване:

    „Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона." (Римляни 13:7, 8)

   

I.      Заемане и харчене

        А. Какво е отношението ...


Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: 1 Солунци 4:7; Колосяни 1:16-18; Евреи 4:14-16; 3 Йоан3; 1 Петрово 1:15,16. 

 

...
Дочети


пастор Витан Вълев


Ø  Обобщение на урока: Настойничеството е истината живяна с отговорност пред Бога, в полза на другите и по Исусовия пример.

 

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:

1)       Колко ценни са научни открития, които не намират практично приложение?

2)       Колко ценни са доктрини, които не се живеят?

 

1.      Христос като Център

 • Обобщение на частта: Исус е причина и цел на живота, вярата и спасението ни.

Въпроси:

1)       В какъв смисъл Исус е „живия център на всичко"?

2)       Как ...


Дочети


пастор Витан Вълев


Ø  Божията любов се проявява в щедро даряване на най-доброто от благодарно сърце, чиито съкровища са в небето.

 

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:

o    Възможно ли е щедростта да е единствената добродетел, която някой притежава? Защо?

o   Какви качества трябва да притежава човек за да бъде щедър?

 

1.      Там, където е съкровището ти

Ø  Привързаността на сърцето е показателна за това дали сме оценили превъзходствата на небесната банкова система пред земната.

o   Посочете предимства на небесното ...


Дочети


пастор Стефан ТраяновСтих за запаметяване:

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

 

Бог дава и продължава да дава – това е Неговият характер. Ето защо и ние, които се стремим да отразяваме този характер, също трябва да даваме. Трудно бихме могли да си представим по-голямо противоречие в едно словосъчетание от „егоистичен християнин”.

 

1.       Какво е ...


Дочети


пастор Витан Вълев


Обобщение на урока: Десятъка е благословената от Бог система за финансово поддържане на църковната мисия и мястото му е в съкровищницата.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
 Какво бъдеще предричате на семейство, в което съпрузите не се подкрепят финансово?
 Виждате ли връзка на тази ситуация с темата за десятъка?

Заедно подпомагаме мисията
Обобщение на частта: Степента на верност в десятъка определя степента на ефективност на църковната мисия.
Въпроси:
 Какво значение има верността ми в десятъка за ефективността на църковната мисия?
 Как виждате зависимостта между десятъка, единството и ...

Дочети


пастор Георги Кертиков


Стартови въпроси:

1.   Защо е лесно да бъдеш честен спрямо Бога? Или пък не е?

2.   Пред какви трудности се изправяте когато трябва да сте чести спрямо близките или далечните?

3.   Какво разбираме под "честност" в нашето съвремие?

 

I. Въпрос на обикновена честност

1.    Честност пред Бога възможно ли е без уговорки?

2.    Защо малките неща са важни в големите отговорности?

3.    Защо десятъка е въпрос на обикновена честност?

 

II. Животът на вярата

...
Дочети


пастор Митко Димитров


І. ПРИЗНАВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО НА НАСТОЙНИКА

А. Всеки

Характерна черта на ХХІ век е незачитането на авторитетите и считането им за излишни останки от нежелано минало. Не е спорно, че това се проявява и в църковни среди: не правят изключение нито католици, нито православни, нито протестанти.

Затова навременно е напомнянето на ап. Павел към всеки християнин да признава онези водачи, които Бог е поставил като отговорни служители в делото Си. Но те трябва да живеят ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове:  1 Коринт. 4:1,2; 1 Солунци 2:3,4; Колосяни 2:1-3; Ефесяни 6:13-18; 2 Коринт.5:10;Исая 22:14-18.

...
Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Стартиращи въпроси:
Имали ли сте домашен любимец? Лесно ли се гледа? Какви са предизвикателствата?
Натоварвали ли са ви с отговорност за чужд имот, автомобил, градина? Какви впечатления имате от изпълнението на задачата?
Какво разбираме под понятието "настойничество"?

I. Настойници в Стария завет
Променена ли е отговорността, която човек носи пред Бога след грехопадението?
Кои са характеристиките на настойника в Стария завет?
Как трябва да разглеждаме това, което имаме, като наше или като Божие и защо?
 
II. Настойници в Новия завет
Прочетете Тит 1:7-9! Какви ...

Дочети
В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт. (...) Който се уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист. (Притчи 11:4,28)

I. КЪМ КАКВО ПРИЗОВАВА ЗАГЛАВИЕТО НА УРОКА?

През вековете в християнството се установява разбирането, че колкото повече човек се лишава от удоволствията и ограничава задоволяването на своите биологични и емоционални потребности, толкова повече става свят. Това е живот, характеризиращ се с лишения, пълно отричане на ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Галатяни 2:9-11; Матей 19:16-22; 1 Петрово 1:18; Псалм 33:6-9; 50:10; Евреи 2:14; Изход ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Битие 3:1-6; Матей 13:3-7, 22; 2 Коринтяни 8:1-7; Исая 56:11; Матей 26:14-16; 2 ...


Дочети


пастор Милен Георгиев


 

Увод: Какво означава думата „заговор"?

Предмет на разглеждане от урока е заговорът на дявола срещу хората, които служат на Бога, така, както е описан в Библията. Урока нарича този заговор „духовен капан".

Кой е основния въпрос в този заговор, който урока разглежда? – материализма. Какво означава „материализъм" – кратко описание/дефиниция? – желание и стремеж за трупане на материални притежания за лична полза. Свързан е с егоизъм и желание за угаждане първо на себе си.

...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Римляни 12:1-3; 1 Йоаново 2:16,17; Лука 12:15-21; 14:26-33; Второзаконие 8:10-14; 1 Тимотей 6:10; ...


Дочети


пастор Стоян Верчев


 Стартови въпроси:

    Какво ви впечатли най-много от финала на Посланието към римляните?

    Християнският живот съвместим ли е с осъдителния дух? Можем ли да избегнем този греховен навик?

    Стих за запаметяване:

    „И тъй, ти защо съдиш брата си? А пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище." (Римляни 14:10)

    Човекът, който осъжда с думи ближния, се опитва да заеме мястото на Бога като Съдия на ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Римляни 12 и 13
А.  Тематични линии:      
В последната част на обръщението ...

Дочети
Основна вест:

 Вярващите християни могат да побеждават злото чрез доброто, ако в тях е настъпила вътрешна промяна. Божията сила която е извършила тази промяна, е същата сила която им помага да побеждават.

1.    Да победиш себе си като се покориш.А

Апостол Павел призовава  всички християни към един висш стандарт на покорност. Тази покорност произтича от вътрешната промяна на нашето сърце и ум – промяна, осъществявана само чрез Божията сила, действаща в човека, за да Му ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: В много отношения Евангелието на Исус е напълно различно от традиционната култура.

Неделя - 10 декември - Христос и законът
Римляни 10:1-4. Можете ли да бъдете ревностни за Бог и един ден да не бъдете сред спасените? (Явно).
Усърдна работа за Бог, съчетана с неразбиране на Евангелието, е пътят към загубата. Това вярно ли е? Знаете ли хора, които са по този път?
Погледнете отново в Римляни 10: 4. Какво означават думите на ап. Павел, че Исус ...

Дочети


проповедник Янко Велев


Стартов въпрос на урока:
Кои са тези чадата, те по различни ли са от останалите?
И какво представлява обещанието към тези чада?
Въпрос?
-    Към какво урока иска да насочи нашето внимание?
-    Урока поставя въпроси като:
Имаме ли свободата да отхвърлим или да изберем Бога?
Или идеята, че има хора, които са определени за спасение, а други – да бъдат изгубени, независимо от избора им?
2.    Въпрос:
-    От кого идва това разбиране и мислене, че ние сме предопределени?
   
Първите стъпки към ...

Дочети


пастор Георги Кертиков


Стартов въпрос за урока:
Как човек може да се освободи?
- като плати сам за своята свобода
- като му бъде платена свободата
Възможно ли е да замени едното робства с друго, ако друг плати неговата свобода?
-    Възможно е ако, дарителя е злонамерен.
Какво би направил Човек, ако му се заличи миналото, ако е без вина?

……………
Неделя –   В Исус Христос                        
  
Какво означава да „остана в Христа"?
-Да го приема като Избавител или Изкупител
- Да изостави греха тъй ...

Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: Преди две седмици научихме, че Исус умря, за да оправдае "нечестивите" (Римляни 4:5). Това е чудесна новина, но може да ни накара да заключим, че "нечестивият" е спасен в нечестието си. Това не е извода, който ап. Павел иска да ни даде. Това със сигурност не е и Божията цел за нас. Той иска да ходим към правдата, вместо да се вкопчваме в греха.

Римл. 6:1. Как бихте отговорили на въпроса на ап. Павел? ...


Дочети


пастор Атанас Стоянов


Павел започва своето изложение в 5 глава като обръща внимание на самото оправдание и въздействието му върху живота на вярващите. След това подчертава факта, че Бог има план чрез който ни извежда от безпомощността на греховното ни състояние, още преди да осъзнаем нуждата си от спасение. Навлизайки в темата я задълбочава, като ни казва какъв е произхода на смъртта и защо умираме, и веднага след това ни разкрива надеждата, която можем да имаме в Бога, ...


Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод:

 

Рим. 3:31 – кой основен проблем в християнството представя Павел тук? – противопоставянето на вярата и закона. Някои са обвинявали Павел, че в проповядването си твърди, че вярата премахва закона. Неговата ясна позиция е, че вярата не премахва закона, а го утвърждава.

В своята аргументация апостол Павел използва два примера от Стария завет, за да подчертае своята позиция, че оправданието е само чрез вяра, без дела по закона – Рим. 4:. Първият пример ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Битие 15:6; Римляни 3:20, 31; 4:1-17; 2 Царе 11; 12; 1 Йоаново ...


Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод:

 

Рим. 3:31 – кой основен проблем в християнството представя Павел тук? – противопоставянето на вярата и закона. Някои са обвинявали Павел, че в проповядването си твърди, че вярата премахва закона. Неговата ясна позиция е, че вярата не премахва закона, а го утвърждава.

В своята аргументация апостол Павел използва два примера от Стария завет, за да подчертае своята позиция, че оправданието е само чрез вяра, без дела по закона – Рим. 4:. Първият пример ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Римляни 3:19-28

А.  Тематични линии:  

1.      Законът на първо място показва пътят, ...

Дочети


пастор Стефан Траянов


Стих за запаметяване:

„И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона” (Римляни 3:28). 

v  В спасителния план всеки от нас е престъпник. Заместникът, Исус, има чисто досие и Той се явява в съда вместо нас; Неговата правда бива приета вместо нашата неправда. Ето защо сме оправдани пред Бога – не заради нашите добри дела, а заради Исус, чиято правда става наша, щом я приемем „чрез вяра". И това ако ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Римляни 1: 18-20 - Как хората се опитват да потушат истината? (С безбожието и нечестието си.)

Виждате ли това в обществото днес? (Нечестието придобива голяма сила.)

Виждате ли възход в "безбожието"? (Проучванията показават, че броят на хората, които не вярват в Бог, е във възход.)

Има ли някой човек извинение, че не вярва в Бога? (Не. Библията казва, че няма извинения.)

Римляни 1: 21-23. Какво са отказали да правят хората на неверието? (Те не благодариха ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Йоан 1:17; Eb 8:6; Галатяни 1:1-12; Откровение 12:17; Деяния 15:1-29; Левит 23

...

Дочети


пастор Венцислав Панайотов


 

Стартиращи въпроси:

 1. Как се отнасяте с хора, които не споделят вашето мнение?
 2. Какво правите, когато те станат агресивни и се опитват да налагат своето мнение на всички хора около себе си?
 3. Кои са основните проблеми в ранната църква?
 4. Може ли в този свят да съществува църква без проблеми?

 

I. Един по-превъзходен завет

1.      Кои са по-добрите обещания споменати в Евр. 8:6?

2.      Има ли разлики между изискванията към вярващите в Стария и Новия завет?

3.      Можем ...


Дочети


пастор Цанко Митев


 

I ПИСМОТО НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ

1. Кога е написано Посланието към римляните?

По време на своето трето мисионерско пътуване.

2. Кой е основният проблем, пред който се изправя християнският свят по това време?

Несъгласни с решението на събора в Ерусалим християни от еврейски произход с много голям ентусиазъм проповядват и учат, че предписанията на Стария завет продължават да са валидни и християните трябва да се съобразят с тях. Те не изместват жертвата на Христос, ...


Дочети


пастор Деян Николов


 СТАРТОВИ ВЪПРОСИ
Спомнете си кога последно сте се похвалили с нещо.  Споделете накратко с групата.
С какво или с кого се хвалим и защо?
Какво означава „ да се хваля" с нещо?
        Разделям урока на три части: 1/ Една ВАЖНА вест; 2/ ВЕСТТА; 3/Благословения за живеещите според вестта;
|. Една ВАЖНА вест.
Неделя – Гал. 6:11
Анализ
  Тук разглеждаме стих 11 и задаваме следните въпроси: 1) Кой е авторът и какво означава това? 2) Как пише?  3) Какво говори това за ...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове :Галатяни 6:1-10; Матей 18:15-17; Римляни 15:1; 1 Коринт. 10:12; Йоан 13:34; Лука 22:3

...

Дочети


пастор Трифон Трифонов


Неделя - 3 септември - Освободени в Христос
и
Понеделник - 4 септември - Същността на християнската свобода

Галатяни 5:1а Какво мислите, че това означава свободата в Христос? (Това поне означава, че Бог има много високо мнение за свободата.)
Помислете за Библията като цяло. Как Исус ни освободи? (Когато Адам и Ева съгрешиха, ние бяхме осъдени на вечна смърт.) Виж Римляни 5:14 Исус ни освободи от нашата смъртна присъда.)
Галатяни 5:1б  Какво означава "робско иго"? Дали говори за робството ...
Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Стартиращи въпроси:

1. Има ли разлика в мотивацията между роб и дете?

2. Какво ли е усещането да бъдеш осиновен?

 

I. Нашето положение в Христос

1.    Прочетете Гал. 3:25,26! Каква е разликата в живота на един християнин между "детеводителя" и вярата?

2.    Променя ли се нещо в живота ни с кръщението? Какво се случи с и след вашето кръщение?

3.    Как бихте описали настоящето ни положение в Христос? Чувствате ли се Божии деца? Защо? ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Галатяни 3:21. Какво иска ап. Павел от галатяните? (Павел пита дали законът по някакъв начин анулира Божиите обещания).

 Какъв отговор дава ап. Павел? (ап. Павел по същество казва: "Какво би направило хората праведни?" Законът може ли да ни направи праведни?)

Галатяни 3:22. До какво води връзката с греха? (Ако сте част от света, вие сте "затворник на греха.")

Какъв е лекът за нашия непрекъснат проблем с греха? (Божието обещание е, че ако Му се доверим, ...


Дочети


пастор Емил Гроздев


Въведение:

 

1.     Кога едно обещание има стойност

2.     Колко вида обещания срещаме в Библията

-         Дадени от човеци: изпълнени

                                 Неизпълнени

-         Дадени от Бога: условни

                            Безусловни

3.     Дайте примери

 

Неделя

 

1.     Посочете общото и различното между Завет и Завещание

2.     Какво е характерно за заветът на Бог с Авраам?

3.     За кого се отнася обещанието дадено на Авраам?

4.     Може ли законът да отмени обещанието?

 

Понеделник

 

1.     Каква ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


 Въведение: В нашето изследване тази седмица Павел казва на галатяните, че са "омаяни". Определението на речника на Strong за основната гръцка дума означава "да очарова (чрез фалшиви думи)".


    Неделя 23 юли    Неразумните галатяни

Галатяни 3:1. Защо знанието за разпятието на Исус е важно да не бъдем омагьосани? (Прочетете Галатяни 2:21) Завършихме проучването миналата седмица по тази точка - ако мислим, че можем да бъдем спасени от нашите дела, ние презираме смъртта на Исус.)
Галатяни 3:2. ...


Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод: Този урок е продължение на предишния и представлява завършека на една случка между апостолите Петър и Павел. Ще се фокусираме върху думите на Павел към Петър, изразите, които използва и тяхната връзка със спасителният план. Тази история ще ни научи на важни неща за нашето собствено спасение.

 

Гал. 2:15 – Каква разлика прави в този стих Павел между юдеите и езичниците? Защо езичниците са наречени грешници? Означава ли това, че евреите не са? ...


Дочети


пастор Атанас Стоянов


Урокът ни за тази събота продължава нашето изследване върху темата Евангелието в посланията на Павел и по-точно това към Галатяните.

ВЪПРОСИ КЪМ УРОКА
(Някои въпроси звучат сходно. Те са само примерни, вие можете да ги пропускате, променяте и насочвате в посоката, която е подходяща.)

1. Какъв е смисълът, който се влага когато говорим за Евангелие? За какво евангелие става дума в урока? (нещо написано; проповедта на Апостола; въплъщението на Божия Син)
2. Сред богословите, изследователите на Библията ...
Дочети


пастор Слави Чирпанлиев


Стих за запаметяване: „У хора ли търся сега благоволение, или у Бога? Или на хора искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга”  (Галатяни 1:10)

Каква насока ни представя основният текст:

·         Христовият слуга се бои от Бога

·         Който се бои от Бога, не търси да угажда на човеци, а на Бог

·         Тази най-важна характеристика на Христовия слуга го отличава от профанните институции, където често се търси ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: Започваме ново изучване на една от най-важните книги на Новия Завет! Докато книгите на Библията са важни, посланието към Галатяните е от решаващо значение за правилното разбиране на нашето спасение. Но преди да се впишем в истинския текст на посланието към Галатяните, нека първо погледнем на фона на живота на човека, който го е написал. Разбирането на този контекст ни помага да разберем по-добре посланието към Галатяните!

    Неделя - 25 юни - Гонител на ...
Дочети
Уводни въпроси:
1.    Ако трябва да обобщите един човешки живот или литературно творчество, на какво бихте се спрели най-много? Възможни отговори или насоки:
a.    На това, което е вълнувало най-много човека.
b.    За какво най-вече е обичал да говори?
c.    Какво е извършил в през живота си?
d.    Какво е оставил след себе си?
2.    Как до този момент може да обобщите вашия живот? Кое е главното в него?
3.    По кой еталон ап. Петър е сравнявал всичко в живота си и ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : 2 Петрово 3;Псалм 90:4; Матей 24:43-51; Йоан 21:15-17

А.  Тематични линии:              ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: Някои неща са се променили радикално през последните 30-40 години. Едното е отношението към тютюнопушенето. Днес все повече се говори за вредата от него. А в миналото не е било така.
Ап. Петър ни казва, че в последните дни хората ще казват: "откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието." Със сигурност не може да означава "всичко".
Да се потопим в нашето изследване на Библията и да научим ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

   Основни стихове : 2 Петрово 2 ; Юда 1:4-19; Йоан 8:34-36; Матей 12:43-45; Битие ...


Дочети


пастор Стоян Петров


Стартови въпроси:
Защо апостол Петър отдава такова голямо внимание на фалшивите учители?
Какво е вашето отношение по принцип към лъжеучителите?
Стих за запаметяване:
„Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и става роб" (2 Петър 2:19).
Истинската свобода не е „свободия"! Но тя е освобождение от робството на гре-ха, което става единствено чрез Христос.
    I. Фалшиви пророци и учители.
А. Какви са характеристиките на фалшивите учители?
  1. Надменни, красноречиви, но ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : 2 Петрово 1:16-21; Исая 53; Данийл 7:13-14; Откровение 22:16

А.  Тематични линии:   ...


Дочети


пастор Русин Русинов


1. Библията е пророческа книга (2 Петър 1:20, 21)
а) Не е човешко творение
б) Не съдържа хитро измислени басни
в) Разкрива божията воля
г) Апелира към доверие
2. Апостол Петър – дълбокото убеждение на неговата вяра
а) Две основни причини
- Петър е очевидец  на живота и дейността на Исус (2 Петър 1:16)
- Петър е убеден в достоверността на пророческото Слово (2 Петър 1:19)
  За Петър, изпълнилите се пророчествата за страданията и смъртта на Исус са основание за доверие в пророческото ...
Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: "Помнете кои сте " звучи като лозунг, написан на обществена стена, или клише. Ако някой Ви попита: "Кой си ти?", какво ще отговорите? Ако отговорите: "Аз съм християнин", това е темата, за която ап. Петър ни пише в нашето проучване тази седмица. Той ни дава указания как да бъдем това, което твърдим, че сме - християни. Нека да се потопим в нашето изучаване на Библията и да научим повече!

Неделя - Скъпоценна вяра
ПОДАРЪК ЗА ПРАВДА
 2 ...
Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение:
Kнигата на Дан Браун "Шифърът на Леонардо" твърди, че евангелията са били подправени от католическата църква. Там се твърди, че Исус е просто добър човек. Вместо това католическата църква помогнала за публикуването на евангелията, които обявяват, че Исус е Бог. Това е изключително вредно, защото за обикновения човек, който не знае нищо за древната история и малко за Библията, би било трудно да опровергае такова мнение. Писанията на ап. Петър, които изучаваме, не са ...
Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение:
Когато за първи път дойдох в църквата, тя изглеждаше перфектна. Беше чудесно! Харесвах хората. Хареса ми пастора. Нямаше разделения в църквата. След като започнах да виждам "вътрешната" картина на църквата, разбрах, че не всичко е спокойно, мирно и обединено. Ап. Петър ни съветва за различни взаимоотношения и тази седмица проучваме ръководството му за взаимоотношенията между църквата и нейните лидери. Нека да се потопим в нашето изучаване на Библията и да научим повече!

Неделя и понеделник ...
Дочети


пастор Митко Димитров


І. ИЗМЕРЕНИЯТА НА І Петр., 2:21

А. Какво означава да сме призовани за страдание? („затова сте призовани")

Б. Защо сме призовани за страдание? („Христос пострада за вас")

В. Кой е нашият пример в страданието? (Христос „остави пример")

Г. Какъв е видът на страданието? (доброволност; „по Неговите стъпки")

 

ІІ. ЦЪРКВА, ИСТОРИЯ И СТРАДАНИЯ

А. По време на кой император и разпънат Господ Исус Христос?

На трона на римската империя от 19 август 15 г. до ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 

Основни стихове: 1 Петрово 1:6; 2:21; 3:13-22; 4:12-14; 17-19; 5:10; 2 Тимотей 3:12; Откровение ...


Дочети


пастор Стефан Траянов


Стих за запаметяване:
„Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва; но лицето на Господа е против онези, които вършат зло" (1 Петър 3:12).

1.    Да бъдем ,,единомислени”
А) Какво означава единомислени?
Б) От кого зависи единомислието?
В) Защо е необходимо като църква да сме единоимислени?
Г) Кои характерни черти трябва да имаме за единомислието?

2.    Да страдаме в плъта

А/ Живота за Бога включва ли борба?
Б/ С кого трчбва да въюваме за да живеем за ...

Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Встъпителен въпрос:
1. Колко са важни социалните взаимоотношения?

I. Църква и държава
1. Има ли съвършена държава?
    - В какво виждате ползата от държавността?
2. Има ли съвършена църква?
3. Прочетете 1 Петр. 2:13-17 – Каква е основната вест на текста?
    - Как бихте актуализирали тази вест днес?
4. Как можем да бъдем добри граждани на обществото? Как и с какво можем да допринесем за добруването на обществото?

II. Господари и роби
1. Прочетете и коментирайте стиховете от 1 Петр. 2:18-23. Защитава ...

Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод: Този урок е базиран на стиховете от 1Петър 2:1-10, като акцента пада на ст. 9: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина". Ще разгледаме контекста на този стих, който говори за отговорността и призванието на Божия народ – евреи и езичници.

Що се отнася до начина ни на живот като християни, какво ни казва ...

Дочети


пастор Трифон Трифонов


Въведение: Тази седмица започваме нашето изследване на първо Петрово. Тези, които четат евангелските думи за Петър искат да са като него. Той е смел и знае какво означава да позволим на Бог да влияе в живота ни. В нашето изследване през тази седмица, ап. Петър ни дава общ преглед на християнския живот. Нека да се потопим в Библията и да видим каква мъдрост и насърчение ап.Петър има за нас!

Прочетете 1 Петрово 1:1. Древните писма започват ...

Дочети


пастор Цанко Митев


Стих за запаметяване: „Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?" (Матей 14:30, 31).

Защо този епизод от живота на Петър е избран да обобщи всичко, каквото знаем за него? Помислете върху следните отговори:

·         История е вълнуваща и се възприема лесно както от възрастните, така и от децата.

·         Историята показва как Господ отговаря ...


Дочети


пастор Апостол Стойков


Стих за запаметяване: Римл. 15:13: А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.
Стартови въпроси:
Преживявате криза – Вие, или семейството Ви. Страдате и от чувство за вина. Имате ли  случаи - точно в такива моменти да получите вест на утеха– обаждане по телефона, посещение, или SMS съобщение че някой държи на Вас, ако сте вярващ – че се ...

Дочети
Основен текст: Ефесяни 4:25–32

 

Учете групата да:

1. Знае: Да проучи какво означава да избягва отхвърлянето на изискванията на Духа в живота си.

2. Чувства: Да цени високо внушенията на Светия Дух и да чувства с нова сила начините, чрез които Той действа в живота ни.

3. Върши: Да реши да приема действието и внушенията на Светия Дух.

 

План:

1. Знае: Да не наскърбяваме, отблъскваме или задушаваме Светия Дух

А. Как да не ...


Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод: Защо има хора, при които можем да отидем спокойно, за да поискаме нещо, както има и други, при които ако трябва да отидем да поискаме нещо – винаги се притесняваме? От какво зависи различното ни отношение към тези хора?

Основна идея на урока: Проследява връзката между личността на Святия Дух, Божието слово – библията и молитвата от страна на човека. Бог ни е дал Своето слово и молитвата, за да общува човека с Него. ...


Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 
 

Основни стихове: Eфесяни1:22-23; 4:3-6; 1 Коринт.12:13; Деяния2:4-11; 17:11; Римляни 6;3-7.

А.  Тематични линии:              ...


Дочети


пастор Емил Гаджалов


Днес ще говорим за Светия Дух и църквата. Нека поставим акцент върху единството, което Светия Дух се стреми да постигне. В свят на грях, такъв като нашия свят, единството е под постоянна заплаха – семейното, социалното, църковното .

1. Каква е същността на християнското единство
?                                           
Определение: Църковното единство е процес на духовно израстване, съзряване. Инициатор на църковното единствено е самият Бог, който осъществява това единство чрез делото на Св. Дух.

2. Колко важно е единството за мисията ...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: 1 Коринт. 12:4-7,11, 14-31; Eфесяни 4:7; Римляни 12:3-8;1 Йаново 4:1-3

А.  Тематични линии:   ...


Дочети


пастор Трифон Трифонов


Събота следобед
- Ако можехте да избирате коя дарба да получите, коя щяхте да изберете? Защо точно тази? Кое ви привлича в тази дарба?

Неделя  - 19 февруари
ПЛОДЪТ НА ДУХА И ДАРБИТЕ НА ДУХА

- Каква е разликата между плода на Духа и дарбите на Духа?

Понеделник    - 20 февруари
БОГ, СУВЕРЕННИЯТ ДАРИТЕЛ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

- Защо според вас Светият Дух избира дарбите за вярващия човек и не ни насърчава да се молим за конкретна дарба?
- Какво е участието ...

Дочети


пастор Митко Димитров


 

Стих за запаметяване: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон (Галатяни 5:22,23)

Каква насока ни представя основният текст:

·         Въздействието на Светия Дух носи със себе си конкретни последици

·         Тези последици се материализират в даването на плод (плодове)

·         Резултатите от плода са всички най-високи постижения на хуманността, тоест проявление на Божия характер в носителите на Неговата вест на тази ...


Дочети


пастор Митко Димитров


І Сол., 5:23

 

В процеса на християнското богоуподобяване съществуват две страни и една практическа цел: те са ОСВЕЩАВАЩИЯТ, ОСВЕЩАВАНИЯ и СВЕТОСТТА.

 

І. ОСВЕЩАВАЩИЯТ

А. Светостта на Освещаващия е АБСОЛЮТНА, защото ТОЙ Е БОГ

Б. Светостта на Освещаващия е ПРЕДАВАЕМА (Лев., 11:44)

 

ІІ. ОСВЕЩАВАНИЯТ

А. Човекът се нуждае от освещение ПОРАДИ ГРЕХОПАДЕНИЕТО

Б. Освещението на човека не е абсолютно ...


Дочети
Ø

Учете групата да:

1. Знае: Да си припомни от Библията призива на Светия Дух за святост и да се отнесе по-сериозно към него.

2. Чувства: Да подхранва все по-силно желание за святост и благочестив живот.

3. Върши: Да реши със силата на Светия Дух да живее свят живот.

 

План:

1. Знае: Светостта е истинската същност на Бога и сърцевината на християнството

А. Защо днес е толкова популярно да се набляга на Божията любов, ...


Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

 

Основни стихове : Марк 1:8; Ефесяни 5:18;Лука 11:9-13; Галатяни 5:16-26; Деяния  13:52; 5:32

 

...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Йоан 16:13,14; 14:6; 17:17; Римляни 8:14-16; 15:13; 5:5;  

А.  Тематични линии:   ...


Дочети
Ø

"Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.” Иоан 3:5

 

Но ако Божият Дух наистина живее във вас, ръководи ви не грешната природа, а Духът. А ако някой няма Христовия Дух, този човек не принадлежи на Христос. Римл.8:9 /Нов превод на Новия завет/

 

 

Въвеждащи въпроси:

 

Какво е мястото на кръщението в Спасителния план?

Каква е ролята ...


Дочети


пастор Цанко Митев


ØСтих за запаметяване: "А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.” (Йоан 14:26)
I. ТРУДНОСТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕДСТАВА ЗА СВЕТИЯ ДУХ
Защо Светият Дух е толкова загадъчен и забулен в тайнственост?
• Защото никъде не е представен с  форма (изключение прави случаят при кръщението на Исус, когато Той е представен с гълъб, което по-скоро е символ, отколкото израз на ...


Дочети


пастор Витан Вълев


Ø  Писанието заявява божествеността на СД и изисква подобаващо отношение към Него.

 

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:

o   От какво зависи отношението ви към даден човек?

o   От какво зависи отношението ви към СД?

 

1.      Светият Дух и Бог

 •  Новия завет заявява божествеността на СД и изисква почтителност Него.

o   Как случаят с Анания и Сапфира потвърждава божествеността на СД?

o   Какви извличаме за личното ни отношение към СД от този случай?

 

2.      Божествените характеристики ...


Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Йоан 16:13-14; Eзекиил 5,9; Битие 1:2; Йов 26:13; Изход 31:1-5; Галатяни 5:16-23.

А.  ...


Дочети


отдел "Съботно училище и Лично служене"


Основен текст: Йоан 3:3-8

Стартови въпроси: Ако вие бяхте Никодим и можехте да помолите Исус за едно нещо, какво би било то? Защо мислите, че Никодим е отишъл при Исус? Какво наистина е търсел?

                                                                                    

Учете групата да:

Светият Дух действа незабелязано

А. Защо в разговора Си с Никодим Исус използва символа на вятъра, за да опише работата на Светия Дух?

Б. В какво отношение действието на Духа е Божествена тайна?

Сътворение и изкупление

А. ...


Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Встъпителни въпроси:
1. От какво се вдъхновявате най-много?
2. Кои неща ви мотивират?
3. Какво знаем за Светия Дух?
4. Как си представяте Светия Дух?

I. Светият Дух и откровението
Прочетете 2 Петр. 1:19-21!
1. Какво ни казва текста за процеса на написване на Библията?
2. Каква е ролята на Светия Дух в този процес?
3. Как според вас си взаимодейства Светия Дух с писателите?
4. Какви практични изводи можем да извлечем от този текст за проповядването на евангелието днес?

II. Светият Дух ...

Дочети


Обобщения от пастор Витан Вълев


Историята на Йов ни учи, че добър финал е не онзи, който приключва на Земята, а който е врата към Небето.
„Дали без причина се бои Йов от Бога?”
 Послушанието към Бог е истинско, когато е плод на свободната ни воля и остава до смърт независимо от благословенията или трудностите.
БОГ И ЧОВЕШКОТО СТРАДАНИЕ
Наличието на страданието не отрича добротата и справедливостта на Бога, понеже в контекста на Великата борба, Той Сам е понесъл страдание за да ни избави ...
Дочети


пастор Витан Вълев


Ø  Книгата Йов ни учи, че е възможно да бъдем верни на Бога и благословени от Него независимо от сатанинските атаки.

 

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:

o    Кога е трудно да вярваме в добрия изход на трудна ситуация?

o   Коя е причината хората да се обезсърчават при липсата на видимо решение на проблемите?

 

1.      С вяра, а не с виждане

Ø  Йов трябва да премине през изпитанието разчитайки не на сетивата и разума си, а на ...


Дочети


пастор Пламен Младенов


Увод.

Благородният и праведен характер на Йов не е плод на случайност. Корените на този характер са в миналото на Йов. Там има важни поуки и за всички нас.

- Помислете си за някой добър и праведен човек, когото познавате. Какво е неговото минало? Откривате ли връзка между миналото и характера му?

- Йов винаги ли е бил „непорочен и правдив", или е станал такъв с много усилия?

- Можем ли да станем като Йов? ...


Дочети


пастор Витан Вълев


Ø  Йов вярва в личен Изкупител, Същият, Който чрез Своята саможертва демаскира злото и възстановява грешника.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:

o   Било ли ви е трудно някога да различите злото от доброто? Защо?

o   Как книгата Йов улеснява преценката ни?

1.      Изкупителят ми е жив

В Йов откриваме завършената представа за Бога като Създател и Изкупител

o   Каква е представата на Йов за Бога според казаното от него в 19:25-27?

o   Защо не е достатъчно да приемаме ...


Дочети


проповедник Владо Арсов


Въведителен въпрос за урока:  Какво означава думата изкупител ?
Най-накрая Йов и Бог се срещат и разговарят. Това ни води до мисълта, че всичко би трябвало да е ясно, но осъзнаваме, че Йов все още не разбира напълно Господа, или по точно Бог, като Изкупител? Думата Изкупител идва от еврейската дума „ГАВ-АЛ” и гръцката „АПОЛУТРОСИС” коята означава откупител; сродник – изкупител, някой който дава откуп за някого, който е длъжник; както и освободител – някой който ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 
Основни стихове: Йов 19:25-27; 10:4,5; Исая 53:1-6; Лука 2:11; 9:22; Йоан 1:1-14; Галатяни 4:19;.

А. Тематични ...
Дочети


пастор Стоян Петров


Стих за запаметяване: Йов 38:4

Стартови въпроси:

Обичате ли да задавате въпроси?

А на вас да ви задават?

 

Основни въпроси към урока:

Защо Бог задава толкова много въпроси на Йов, вместо да отговори на неговите?

Един неизвестен автор е казал: „Съди за човека по неговите въпроси, а не по отговорите му." Това в пълна степен важи и за нашия Създател. Най-добре е да оставим Той сам да разкрива Себе Си, както прави в Йов ...


Дочети


пастор Георги Кертиков


Стихове за размисъл:
Гневните думи, които изричаме, често поставят голяма преграда,
в тези моменти на други приличаме. Дали ни разкрива тази рокада?
За миг разрушаваме всичко което, градили сме с дни, дори със години.
Защо пропиляваме времето дето, да върнем е ясно, че сме безсилни.
 Едно е което трябва да помним, когато ядосани търсим си жертва,
първо да мислим и после говорим, лесно е някой да се пожертва.

I. Отчаяни утешители
 1. От къде да получа вдъхновение с утешителни, думи когато трябва ...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 
Основни стихове: Исая 35:9; Йов 1-2:10; 13:28; 28:28; 32:1-5; 34:10-15; Йезекийл 28:12-17.
А. Тематични линии:      ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 
Основни стихове : Йов 13:1-13; 1 Коринт. 15:17-20; Битие 22:8; Яков 1:17-20; Притчи 17:28.  
А. ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.
 
Основни стихове : Евреи 11:1; Йов 10; 1:18-20; Римляни 3:10-20; Матей 6:34
А. Тематични линии:       ...
Дочети


пастор Витан Вълев


Най-адекватния отговор на безсмисленото и несправедливо страдание е доверие в Бога?
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Били ли сте свидетели на безсмислени действия, труд, усилия?
Какво ви се иска да направите в такъв момент?
Ами ако става дума за безсмислено страдание?
1. Възражението на Йов
Чувството за безпричинното страдание кара Йов да задава въпроси на Бог и да иска Той да се намеси в негова полза.
Какви въпроси си задава Йов и от какво са породени?
Какво иска Йов от Бог и защо?
Каква е правилната ...
Дочети


пастор Митко Димитров


Урокът е написан ясно и разбираемо, затова ще предложа само акценти за размисъл и доразвиване на онези моменти, които наистина са ключови за нашите учителски коментари.

І. ДУШЕВНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ЙОВ В НЕГОВИЯ ЗАДОЧЕН ДИАЛОГ С БОГА (Йов, 10 глава)
А. Душевното състояние на Йов (Йов, 10:1)
Патриархът е отегчен и в горест (10:1). Сетивата му са максимално пробудени от отчаяно безсилие и изострени от физическа болка, към която се прибавя и психическо страдание. Това аналитично знание идва ...
Дочети


пастор Пламен Петров


Стих за запаметяване: „Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?”
, Йов 11:7
        
Стартови въпроси:
Имате ли лесно обяснение на въпроса за страданието? Винаги ли са очевидни последиците от добрите или лошите решения в личния живот на човека?
Как да обясним че и добрите хора страдат?
Как да обясним че понякога лошите хора благоденстват?
Вярваме ли в правосъдие дори след изтичане на нашия т.н.”земен живот”?
С какво книгата Йов ни помага да разберем, че нещата в живота ...
Дочети


пастор Емил Гаджалов


Въпрос първи: Може ли да приложим думите от Пс. 119:71 – "Добре ми стана, че бях наскърбен" към всяко страдание?
    Думите на псалмиста са в контекста на негово лично преживяване. Преразглеждайки своята опитност, той оценява, че от случилото се с него произлизат духовни ползи. Преди настоящия момент той се е заблуждавал, но сега държи Божието слово. Наскърбяването или страданието е възприето като произлизащо от самия Бог. Въпреки че не знаем естеството на споменатото страдание, псалмистът ...
Дочети


пастор Милен Георгиев


Увод: Този урок разглежда 3,6 и 7 гл. от книгата Йов. Йов вече е поел цялата злоба и омраза на Сатана. Той е загубил децата си, притежанията си, здравето си, приятелите си (почти всички). То е същото като да катастрофираш, всички освен теб да загинат, а ти оставаш и се питаш – Защо? Защо се случи това? Какъв е смисъла ти да си жив, а другите – не? Лесно е да се радваме на успех ...
Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Встъпителни въпроси:
1. Как бихте коментирали следните думи на Виктор Франкъл: "Без страдания и смърт човешкият живот не може да бъде пълен."
2. В какво се състои проблемът със страданието?
3. Какви отговори се предлагат за разрешаването на проблема със страданието?
4. Как бихте коментирали думите на Исус в Мат. 6:34 на фона на темата за страданието? "Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което ...
Дочети
Зл. стих: ” А той и каза: Ти говориш като една от безумните жени.Какво!Само доброто ли ще приема от Бога, и да не приема ли и злото?  Във всичко това  Йов не съгреши с устните си” (Йов 2:10)
 
Стартови въпроси: Каква оценка даваш на малките бедствия, които понякога преживяваш? Как мислиш: От кого идват? Как си се почувствал в момента?   Защо ти е трудно да си отговориш? Би ли дал кураж на скърбящ човек с ...
Дочети


пастор Цанко Митев


 Стих за запаметяване: „И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! да те смъмри Господ, Който избра Йерусалим. Не е ли този една главня, изтръгната из огън?" (Захария 3:2).
„На различни места по страниците и на Стария, и на Новия завет срещаме множество препратки и алюзии към непрестанната война между Бог и Сатана, между доброто и злото и на космическо, и на личностно ниво. Сравнявайки тези пасажи, ние извличаме отделните им прозрения, за ...

Дочети
Стартов въпрос - Защо началото на нашия урок започва със заглавие - "КРАЯТ”?
Тук имаме идята за предвкусване на нещо добро, което предстои във времето. Ако четем книгата Йов бихме се  отчаяли от бедите и трудните ситуации, които връхлитат Йов. Може би не бихме стигнали до края. От друга страна, когато стартираме с края, това запалва нашето любопитство как ще се развие драмата на историята.

Събота следобед 
Въпрос 1 – Важен ли е добрият финал при съзтезнията?
Въпрос ...

Дочети
Чакането на Исус е свързано с изпълнение на конкретни задължения в процеса на мисионирането,  съобразени с личните ни дарби и времето, в което живеем.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Каква е разликата между пасивно и активно чакане? Дайте примери? Как да чакаме Исус?
1. Докато чакаме Исус
Чакането на Исус е активно състояние на лична бдителност, подготовка и използване на дарбите и възможностите в полза на другите.
- Каква е разликата между това да чакаме автобус на спирката и да чакаме Исус да ...

Дочети
Резюмета за 13- събота на трето тримесечие
 
I. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ВСИЧКО
Създаден по Божия образ, чрез греха човека се отклонява от Божия замисъл, но Исус се жертва за неговото възстановяване и очаква същото от Своята църква.
II. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАСТТА
Властта дадена на човека при сътворението, изгубена при грехопадението е възстановена от Христос чрез изкуплението. Църквата е призована да сътрудничи на Бог в този процес на възстановяване.
III. СПРАВЕДЛИВОСТ И МИЛОСТ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
Проявата на справедливо отношение относно хора в ...

Дочети
Евангелизирането на градовете е предизвикателство ,изискващо чувствителност към нуждите на хората, постоянство в предприетите инициативи, поддържане на личен контакт и планиране основано на действието на Светия Дух ,както в нас така и в хората, при които отиваме.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Кое ви привлича и кое ви отблъсква в големия град? Защо? Кое е различното от другите населени места?
1. Естеството на градовете
Разнообразието на култури и религии в големия град предразполага към отвореност за евангелието, от която църквата трябва да ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Йоан 10:1-5, 16;  Лука 9:2; 19:1-10; Деяния  26:11-27; Откровение 3:20; 14:6,7.
 
А. Тематични линии:   ...

Дочети
Стартови въпроси:
1) Споделете как Исус Ви е призовал да вървите след Него.
2) По какъв начин призовавате и другите да вървят след Исус?

Неделя, 04.09.2016 г.: Те познават гласа Му
Вест на частта: Необходимо е да познаваме и следваме добрия Пастир (Исус), за да водим и други хора при Него.
Практично приложение: Научи се да разпознавате гласа и призива на Спасителя. Помогни и на хората около теб да правят същото.

Въпрос 1: Как добрият Пастир привлича Своето стадо при Себе ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Лука 5:15; Даниил 6:1-3; Неемия 2:1-9; Деяния на  апостолите 2:42-47;

А. Тематични линии:       ...

Дочети
За изучаване през седмицата: Марк 5:22–43, 10:46–52, Йоан 5:1–9, Пс. 139:1–13, Марк 2:1–12, Деяния 9:36–42

Стих за запаметяване: „Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ" (Матей 9:35).

Неделя, 21 август
Прекъсване за служене

От какво можем да бъдем прекъснати днес за да послужим на хората?
А/ От личните ни аганжименти.
Б/ От работното ни задължение.
В/От  веремето определено за семейството...
Г/ От ...

Кога няма да ни ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Матей 14:14; 4 Царе 13:23;  Изход 2:23-25; 2 Коринтяни 1:3,4; Лука 7:11-16; Йоан ...

Дочети
Стих за запаметяване: „И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им" (Матей 14:14).
Проявата на състрадание е съпътствала Христовата дейност и е предхождала всяко изцеление. Христос се е смилявал над множествата, виждайки техните болки, страдания и окаяното положението, в което са изпаднали. Тази съпричастност към  човешката мъка и болка извисява Спасителя над ранга на обикновения чудотворец и сродява грешните човешки същества с Неговата обич и святост.

I ДА ЧУВАМЕ СТЕНАНИЯТА
Проявата ...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Йона 3:4-4:6; Матей 5:43-47; Яков 2:14-17; 1 Коринтяни 13; Филипяни 2:3-5

А. Тематични линии:       ...

Дочети


пастор Витан Вълев


Мисионирането е процес,изискващ любящо отношение дори към неблагодарните и съзнанието, че се посвещавам в полза на другите.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
 • Какво ви е мнението за лекар, който подхожда служебно или търговски към вашето страдание?
 • Откривате ли прилика между такъв лекар и мисионските инициативи на църквата?
 • Какво може да се промени?
1. Йона в Ниневия
 • Разликата между Исус и Йона е , че Йона желае погубването на Ниневия, а Исус желае спасението на Йерусалим.
 • Каква е разликата в служенето на Йона и Исус?
 • Защо ...

Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Лука 15:1-24;Матей 9:10-13; 1:22,23; Филипяни 2:13-15; Псалми 51:17; 1Йоан 2:16; Йоан 1:14
А. Тематични линии:   ...

Дочети


пастор Венцислав Панайотов


Въведителни въпрос към урока:
 • Страхувате ли се от общуване с непознати хора?
 • Защо да и защо не?
 • Как ви се отразява попадането в нова и непозната среда или компания?
Събота
Въпрос: Как да разбираме изказването, че смисълът от християнството е да станем "Исус" за някого?

Неделя
Само методът на Христос
„Само методът на Христос ще донесе истински успех за евангелизиране на хората. Спасителят отива при тях с желанието да им прави добро. Той проявява състрадание, удовлетворява нуждите им и спечелва тяхното доверие. ...
Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Лука 4:16-19; 10:25-37; Матей 5:13; 13:3-9;
А. Тематични линии:      
    1. Ако трябва  ...

Дочети
Исус учи своите последователи да представят евангелието, като първо се свържат с хората в безкористно служене, съобразено с техните потребности.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Ако отидете в болница с температура и кашлица и ви предложат операция на десния крак как ще реагирате? Не ви ли напомня това за някои църковни дейности?
1. Мисионското свидетелство на Исус
Прочитайки Исая 61:1,2 Исус заявява изпълнението на това пророчество в  Самия Себе Си като Лечител, Утешител, Освободител и Спасител.
Какво е посланието в Лука 4:16-19 и ...
Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

 Основни стихове: Йезекиил 47:1-9; 37:1-4; Ефесяни 2:10; Mатей 5:16; Исая 61:1-11; Откровение 22:1,2
А. Тематични линии:      ...

Дочети
 Увод: Този урок ни представя 4 СЗ текста, в които можем да видим съчетани Божията справедливост и Божията милост. Тези две Божии характеристики представят Божията безпристрастност в отношенията му с хората: безпристрастност, когато Бог трябва да реагира при нарушаване на Неговият закон/воля и милост, която показва, че любовта е движещата сила на Божията личност.
1 текст
Какво символизират сухите кости от Езк. 37:1-14? – Ст. 11 – целият Израилев дом.
Защо са представени по този начин (сухи кости)? ...

Дочети
Идея на урока: Божият характер е изразен в стиха - „Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите; Господ изправя прегърбените; Господ обича праведните, Господ пази чужденците; поддържа сирачето и вдовицата" (Псалм 146:7-9).
Като преобразени членове на Неговата църква, ние трябва да отразяваме този характер. Ако сме наистина Негови, ние отзивчиво ще се грижим за бедните и безпомощните.
I. Лев. 25:17, 25
- ст 17. Да се ...
Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове : Битие 1:26-28; 2:15; Псалм 8:3-8; Римляни 8:20-22; Изход 2:1-17; Римляни 1:25
А. Тематични ...
Дочети


пастор Митко Димитров


Властта дадена на човека при сътворението, изгубена при грехопадението е възстановена от Христос чрез изкуплението. Църквата е призована да сътрудничи на Бог в този процес на възстановяване.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
С какво свързвате думата власт? Кои са отрицателните и положителните страни на властта?
1. Създадени да владеят
При сътворението Бог дава власт на човека над природата за да я управлява подобно на начина, по който Бог управлява Всемира.
Защо е важно да сме убедени,че съществуването ни има цел?
Как чрез дадената на ...
Дочети


пастор Митко Димитров


І. СЪЗДАДЕН, ЗА ДА ВЛАДЕЕ (Битие 1:26)
    А. Човекът е създаден по Божии образ
        Теологичното уточнение „по Божий образ" показва качественото различие на човека от другите сътворени същества. „По Божий образ" го поставя автоматично над другата част на творението, като нейното подчиняване вече се подразбира. Човекът по природа е владетел.
   Б. Човекът получава владетелски правомощия именно защото носи Божий образ
       „По Божий образ" – това е основата, на която стъпва гаранцията за владетелската функция ...
Дочети
Обобщение на урока: Създаден по Божия образ, чрез греха човека се отклонява от Божия замисъл, но Исус се жертва за неговото възстановяване и очаква същото от Своята църква.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
 • Опишете преживяванията си когато планирате едно, а се случва друго?
 • Как преодолявате това, когато се отнася до отношенията ви с хора?
 • Как Бог преодолява промяната в първоначалния си замисъл с човека?
1. Божият образ
    Обобщение на частта: Човека е сътворен със способността да общува и израства по подобие на Твореца
 • Какво ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава.
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Битие 1:26, 27; Йоан 10:10; Галатяни 4:19; Марк 2: 1-12; Битие 3:8-19; Второзаконие 6:5;
А. ...
Дочети
 
град Варна
 
План за 13-та събота на второ тримесечие 2016 г. - пастор Витан Вълев
 
I. ДАВИДОВИЯТ СИН
   Със своя човешки и царствен произход родословието на Исус е заявка за мисия, в която търсачите на истината биват избавени от греха, а самовлюбените- погубени от греха.
II. Служенето започва
    Предизвестеното от Кръстителя служене на Исус започва с победа над изкушението, надежда за тънещите в мрак и призив към покаяние и ученичество.
III. ПЛАНИНСКАТА ПРОПОВЕД
    Планинската проповед със своята универсалност утвърждава старозаветните ...

Дочети
Програма за 13-та събота - пастор Витан Вълев
 
ПЕСЕН - 26
I. ВЪВЕДЕНИЕ - ВОДЕЩ
II. УЧАСТНИК- 1

1. ДАВИДОВИЯТ СИН
Със своя човешки и царствен произход родословието на Исус е заявка за мисия, в която търсачите на истината биват избавени от греха, а самовлюбените- погубени от греха.
2. Служенето започва
Предизвестеното от Кръстителя служене на Исус започва с победа над изкушението, надежда за тънещите в мрак и призив към покаяние и ученичество.
3. ПЛАНИНСКАТА ПРОПОВЕД
Планинската проповед със своята универсалност утвърждава старозаветните принципи ...

Дочети
Със Своята смърт и възкресение Исус подсигурява нашето спасение, но Той ангажира и нас в спасяването на човешки души.

СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Кога сте доволни от това, което правите? Кое ви кара да оцените работата си като успешна?
Защо можем да определим мисията на Исус като успешна?
1. Исус или Варава
    Предпочитанието на народа да освободи престъпника е пример за повредената способност на човек да преценява правилно и тежките последици от това.
 • Защо става така, че народа предпочита престъпника Варав пред ...

Дочети


пастор Слави Чирпанлиев


Стих за запаметяване: „Всички вие ще се съблазните в Мене тази нощ" ( Матей 26:31)
Каква е връзката между основния стих и поставената тема:
•    Исус знае „какво има в човека", и въпреки това разчита на нас.
•    Дори в контекста на последните, най-тежки събития от земния Си живот, Исус намира начин на укрепи учениците си / и нас/.
•    Кризата разкрива характера.

Въпроси към основния текст:
1. Какво означава да се съблазним /да отстъпим от вярата/ в Исус?
2. ...

Дочети
Стих за запаметяване: Матей 23:12

Стартови въпроси:
 1. Как можем да докажем, че живеем в „последните дни" на човешката история?
 2. Кои белези на последното време са се изпълнили и кои все още не са?
Неделя, 05 юни
Слепи водачи


Въпрос 1: Защо Исус отправя толкова остри обвинения срещу фарисеите и свещениците?
Въпрос 2: Как можем да избегнем грешките на тези „слепи водачи"?
Вест на частта:
Водачите на Израел се изправят пред Христос като техен Съдия, за да понесат отговорността за греховете си.
Практично приложение:
Като „царсвто свещеници ...

Дочети


пастор Георги Кертиков


 
Стартов въпрос за урока:
Какво бихте направили за да получите Христовия характер? А като го  получите какво ще направите с него?

Неделя – Пророкувано идване
   1) Плача по  храма
Въпрос 1: Избройте причините подтикнали еврейския народ да възстанови Храма.
Въпрос 2: На какво се дължеше неудовлетворението по новия Храм?
Въпрос 3:  Кой са Божиите инструменти за надежда и утеха?
 
 2) Изпълнено пророчество
Въпрос 4: Защо Христос спази традицията след като няма да бъде коронясан?
 
ВЕСТ на частта – Бог ще направи всичко ...
Дочети
Събота следобед

За урока през тази седмица прочетете: Еклесиаст 9:10Матей 18:1-4; Матей 18:21-35; 19:16-30; Галатяни 3:21, 22; Матей 19:27

Стих за запаметяване: "В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? " (Матей 18:1).

Въпроси за размисъл:

Ø  Какво означава идол,и какво енеговото действие?

Ø  Как можем да отделим от тях?

Ø  Къде е мястото на Исус в живота ни?

Ø  Има ли нещо небесно в нас като ...


Дочети
Обобщение на урока: Гордост и егоизъм са в основата на нашите погрешни представи и несигурност относно спасението и Бога. Исус ги коригира като ни учи на смирение, прошка и доверие.
 
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
 • Какво мислите за правилото „Първото впечатление е най-важно”?
 • Лесно ли е да се преодолее първо впечатление, ако осъзнаем, че е било погрешно?
 • Смятате ли, че това правило е приложимо към Бога и спасението?
1. Величието на смирението – Мат.18:1-4
    Обобщение на частта: Върховното величие е в смиреното живеене ...
Дочети


пастор Витан Вълев


Преживяното от Петър с Исус го води до увереност в Неговите месиански достойнства и готовност да следва себеотрицателния Му пример.
 
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
 • Кой е начина по който най-лесно възприемате информация- четене, слушане, гледане или лично участие?
 • Кой е начина по който най-лесно се учат духовните уроци?
1. Ти си Христос- Мат.16:13-17
Изповедта на Петър макар и не докрай осъзната го причислява към поданиците на Божието царство.
 • Какви предимства и недостатъци според вас е имало в това да си съвременник на ...

Дочети


пастор Слави Чирпанлиев


Стих за запаметяване: „Казва им: Но според както вие казвате, Кой Съм Аз?" – Мат.16:15

Какво послание съдържа основният стих на урока?
 • На въпроса на Мойсей относно Божието име, Бог отговаря „Аз Съм Онзи, Който Съм" / Изход 3гл./. В „Матей" Исус поставя идентичен въпрос „Кой Съм Аз?". Това е още едно доказателство, с което Христос показва приемствеността между Израил и църквата.
 • Зададеният въпрос насочва от периферията на общественото мнение към центъра – „1.какво мислят хората за Мен; ...

Дочети


пастор Апостол Стаматов


Вест на урока (какво ни казва урока): Исус е завет, светлина и правда на юдеи и езичници, дошъл да спаси както евреи така и не евреи  хранещ духовно, изцеляващ и удовлетворяващ.

Части на урока (урока разделен на части по заглавия):
   1. Нахранване на юдеи и езичници (неделя и четвъртък), Мат. 14:1-21; Мат. 15:29-39
   2. Победени съмнения и безполезни предания (понеделник и вторник), Мат.14:23-33;15:1-20
   3. Трохи за кучетата (сряда), Мат. 15:21-28

А. ЗНАНИЕ - Какво ще научим от ...
Дочети
По различен и специфичен начин, но винаги убедително и преобразяващо Исус проявява своята Творческа и Спасителна власт пред евреи и езичници.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Погрешно или правилно е да се държим по различен начин пред различни хора? Обяснете!
Бил ли е различен Исус с евреи и езичници? Обяснете!

1. Нахранване на гладните
    Чудото с хляба и рибите вдъхва нови надежди след смъртта на Кръстителя и насочва вниманието към Исус като Месия
 • Каква връзка откривате между разказа за смъртта на Кръстителя и ...

Дочети


пастор Стефан Траянов


Събота следобед
За урока през тази седмица прочетете: Матей 11:28-30; 12:1, 2; Лука 14:1-6; Йоан 5:9-16; Матей 12:9-14; Исая 58:7-13

Стих за запаметяване: "Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя" (Матей 11:28).

Евангелистите споменават за три основни упрека, които фарисеите отправят към Исус:
   1. Общуване с грешници,
   2. Нарушаване на съботния ден
   3. И че нарича себе си месия. (син Божи)

Ние ще разглеждаме 2.Обвинение – Нарушаване на съботата.
 
1. До ...
Дочети
І. СЛОЖНИЯТ ТЕКСТ В КОНТЕКСТА НА ВОЙНАТА (Матей, 11:11, 12)
   А. Различни тълкувания
Теолозите не са на едно мнение относно вестта, дадена в Матей, 11:11, 12. Счита се, че текстът е твърде сложен и това така. Но становищата доста се различават, някои взаимно се изключват, така че напасването им е проблематично.
   Б. Наблюдение
       1. Исус обобщава случващото се и не дава нито един конкретен пример. Неговите слушатели са Го разбрали, защото нямат въпроси към Него относно ...
Дочети
 • Исус проявява Своята власт над злото в нашия живот за да ни изцели телесно и духовно
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
         - Ако имахте властта да промените едно единствено нещо в този свят какво би било то? Защо?
1. Докосване до онези , които не са докосвани
 • Както изчиства проказата от тялото на болния, така Исус изчиства и греха от душата.
           - С какво се свързва проказата най-често в Библията?
           - Какви инструкции има в СЗ относно поразените от нея?
           ...
Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
 
Най-вече в частта за религията се противопоставят това ,да бъдеш и да изглеждаш, и правила и ценности. Исус осъществява всичко това като личност и чрез това, което поучава...
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Mатей 8:1-9:8; Левит 13:44-50; Йоан 10:10; 1 Йоан  1:9.
 
А. Тематични линии:      
    1. Исус ...
Дочети
Събота следобед

Стих за запаметяване: "Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи?" (Матей 9:5).

Какъв отговор бихме дали днес?
От гледна точка на съвременната медицина парализиран да проходи е по-трудно. Божието Слово обаче ни открива, че вследствие греха всяко човешко същество е с обременена съвест. Чувството за вина, проявило се за пръв път в Едем, когато Адам и Ева се крият от Божието присъствие, създава непреодолима пропаст между човека ...
Дочети


пастор Митко Димитров


І. ПЛАНИНСКАТА ПРОПОВЕД: ВЕЛИЧИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
   А. Величие
       Според реформатора Джон Уесли (1703-1791) Проповедта на планината е „най-благородния компендиум1  на вярата" (Джон Уесли. Проповеди, с. 325).
„Планинската проповед е сърцевината на Христовото учение (…) вратата, през която се влиза в царството Божие (…) надвишава всички други религиозни или етически учения" (Сава Ничев. Планинската проповед на Исус Христос, с. 12).
       Въпроси за разискване
Какво е твоето мнение за Планинската проповед? С какво тя лично те впечатлява? Наистина ли смяташ, ...

Дочети


пастор Цанко Митев


Стих за запаметяване: "И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци" (Матей 4:19).
Каква е връзката между основния стих и заглавието на урока?
За да опише по-нагледно мисията Си, Христос говори с езика на рибарите, защото по-голямата част от неговите ученици произхождат от тези среди. Даже в една  от притчите «небесното царство» е представено с рибарска мрежа (Матей 13:7-49 ). Както за успешния улов е необходима подготовка и прилагане на специална ...
Дочети


пастор Трифон Трифонов


Събота следобед
Стартови въпроси:
 • Познавате ли своето родословие?
 • Има ли в него известни личности?
 • Можете ли да научите нещо за себе си от своето родословие?
Въпрос 1 - Кой е Матей? Какво представлява бирническата професия?
Въпрос 2 – Матей като какъв вижда Христос?

Различните евангелисти виждат Христос по различен начин. Например Йоан го вижда като Божият Син, Марко като Чудотворецът, Лука като Човешкия син. 
Матей го представя като предсказания Месия.
Въпрос 3 – Не е ли смущаващо, че Христос избира ...
Дочети


проповедник Янко Велев


Събота след обяд
1. Какво е изкупление как го разбираме?
2. Само кой може да извърши това изкупление и защо?
3. Къде и как се осъществява това изкупление?
4. Защо имаме нужда от това изкупление?
5. Какво значи да имаме истинска свобода?
6. Защо е важно да имаме тази истинска свобода?
7. По какъв начин свободата крие в себе си риск?
8. След като свободата крие в себе си риск за нашия живот, защо Бог не я премахва?
 
Неделя
Връзването на Сатана
 
1. Защо се налага ...
Дочети


Програма за 13-та Събота, пастор Витан Вълев


ПЕСЕН - 8
 
I. ВЪВЕДЕНИЕ- ВОДЕЩ
   1. КРИЗА В НЕБЕТО
 • С безпричинния си бунт Сатана става клеветник на човечеството, но Исус го побеждава и подарява тази победа на всеки заставащ на Негова страна.
II. УЧАСТНИК - 1
   2. КРИЗА В ЕДЕМ
 • Когато Адам и Ева злоупотребяват с дара свободния избор, Бог ги оставя да понесат последиците, но им дава и надежда.
III. УЧАСТНИК - 2
   3. ГЛОБАЛНТА КРЛИЗА И ПАТРИАРСИТЕ
 • Универсалната надежда за справяне с универсалното зло е Жертвата, Която променя ...

Дочети


План за 13-та Събота на първо тримесечие 2016 г., пастор Витан Вълев


I. КРИЗА В НЕБЕТО
 • С безпричинния си бунт Сатана става клеветник на човечеството, но Исус го побеждава и подарява тази победа на всеки заставащ на Негова страна.
II. КРИЗА В ЕДЕМ
 • Когато Адам и Ева злоупотребяват с дара свободния избор, Бог ги оставя да понесат последиците, но им дава и надежда.
III. ГЛОБАЛНТА КРЛИЗА И ПАТРИАРСИТЕ
 • Универсалната надежда за справяне с универсалното зло е Жертвата, Която променя грешника.
IV. КОНФЛИКТ И КРИЗА: СЪДИИТЕ
 • Бог може да побеждава греха във грешника и чрез ...

Дочети


пастор Витан Вълев


Въпреки свирепите вътрешни и външни атаки църквата ще устои защото Исус я води с любов към чистота и освещение.
СТАРТОВИ ВЪПРОСИ:
Кое прави една крепост по уязвима: когато врага е отвън или когато има опасност от вътре?
Кога за едно семейство е по трудно: когато е изложено на опасности отвън или когато проблемите се появяват от вътре?
Какво е впечатлението ин в тази връзка спрямо опасностите пред които се изправя църквата?
 
1. Църквата в Ефес
 • Колкото и значими да са постиженията ...

Дочети


пастор Борислав Йорданов


Стартов въпрос за урока: Споделете само по едно. Кое най-много ви харесва в църквата и кое най-много не ви харесва?
 
Събота – въведение
Даване на основните насоки на урока:
Ще разгледаме кои са нещата според Исус, които му харесват в църквите и кои не му харесват. Ще разгледаме и какво ни препоръчва да направим и ние самите – всеки един от нас лично, за да стоим винаги на правилната страна във великата борба.
Въпрос –Как, според вас, разбирате ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Откровение 3:20; Откровение 2-3; Осия 2:13; Исая 60:14.
А.Тематични линии:      
    1. Посланията към седемте църкви описват моменти от съществено значение за великата борба, естеството , корена и атаките  на злото, предложеното избавление от Бог Исус.
    2. На всяка църква Исус предлага ...
Дочети


пастор Слави Чирпанлиев


Стих за запаметяване: „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина" (1 Петр.2:9)
Каква е връзката между основния стих и поставената тема:
 • Ние (християните) сме избрани от Бог, за да възвестяваме Неговото превъзходство
 • Някога избраните са били в тъмнината, а сега са в светлината – преминали са от едната позиция в другата.
 • Това преминаване завинаги ли е, или е ...

Дочети


проповедник Янко Велев


Събота след обяд – Стих за запаметяване 1. Кор. 15:54;
I. Начален въпрос:
1. Какво значение, разбиране влагаме по думата бунт?
II. Навлизане в урока:
2. Какъв е този бунт?
3. От кого произлиза този бунт?
4. Срещу кого е насочен този бунт?
5. Кои са участниците в този бунт?
6. Можем ли да бъдем неутрални в този бунт?
III. Бунтът в живота на ап. Павел.
С каква важна истина ап. Павел е бил наясно?
(Павел е бил наясно с разбирането за съществуването на Сатана).
Какво е ...
Дочети


пастор Стефан Траянов


Стих за запаметяване: „А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „За тази седмица прочетете:
Римляни 5:12-21; 1 Коринтяни 3:12-17; 1 Коринтяни 12:14-26; Ефесяни 6:11-17; 1 Коринтяни 15:12-18 Погълната биде смъртта победоносно" (1 Коринтяни 15:54).

Тематични линии
1. От какв важност е разбирането на спасителния план за мен?
2. Кои са основите за църквата?
3. Коя част от тялото Христово съм, и дали работя в хармония с другите части??
4. Кой са оръжията с ...
Дочети
Събота следобед
За изучаване през седмицата: Деяния 1:6-8; 2:5-12; Битие 11:1-9; Деяния 4:1-30; 7:54; 10:12-29
Стих за запаметяване: "А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса” (Деяния 4:13).
Тематични линни:
    1. Важността на Библията като наш водител днес.
    2. Важността на промяната от Св. Дух в личният ни живот.
    3. Важността на духовните дарби от Св.Дух.
    4. Важността ...

Дочети


пастор Стоян ВерчевСтих за запаметяване: Лука 24:32
Стартови въпроси:
   1. Кои са най-силните оръжия на християнина във великата борба, която се води в него?
   2. По какви начини усещате да гори сърцето във вас, когато Исус ви се разкрива чрез Библията?

Призоваването на Петър (неделя)

Вест на частта:
    В Христовото присъствие апостол Петър със смирено сърце изповядва своята греговност. След това (заедно с други ученици) изоставя всичко, за да последва Спасителя.
    Въпрос 1: Петър и приятелите му „оставят всичко", за ...
Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Матей 11:28, 29; 7:1-5, 21-29; 13:3-8, 18-23; Римляни 4:1-7; Яков2:17
А. Тематични линии:  
     1. Великата борба не е просто глобална и космическа реалност, тя е част от всяка област на човешкия живот.
     2. Важна тема на тази седмица е темата за Почивката ...
Дочети
Вест на урока (какво ни казва урока): Думите на Исус, повярвани и приети са оръжие преодоляващо всяко изкушение като съденето, уповаване на себе си и др., а словата Му „Аз съм с вас през всичките дни" напомнят, че не се борим сами срещу дявола.
 
Части на урока (урока разделен на части по заглавия):
    1. Сеитба, жетва и почивка (понеделник и неделя) - Мат. 13:3-8, 18-23
    2. Не съдете и живейте-градете върху словото на Исус (сряда и ...
Дочети


пастор Георги Кертиков


Стартов въпрос за урока:
В какво се изразява претенцията на Сатана?
Как беше победен Сатана в Пустинята?
 
Събота – въведение
„Победа в пустинята” е урок, който ни показва механизма на възстановяване на узурпираната планета и човешка раса,  както и пътя  който ще извървим докато се завърнем у дома.  Още сега да се насладим на спасението, тъй като е достъпно за човечество.
 
НеделяЕмануил, за да избавя                         
   1) Бог в човешки образ.
Въпрос 1: Лесно ли му ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Неемия 2:18, 1Царе 17:43-51; 3 Царе 18:21-39; 2 Царе 11:1-17; 4 Царе 19:21-34; Естир 3:8-11; Неемия 1
А.  Тематични линии:  
    1. Този свят е сцената на Великата борба, божиите деца винаги са били и винаги ще бъдат на „прицел”.
    2. Героите тази ...
Дочети


пастор Георги Кертиков


Стартов въпрос за урока:
Кое е по -важно за духовния растеж на вярващия – Божията сила или Божиите обещания?
 
СъботаВъведение
В този урок  ще коментираме как Великата борба е поверена в ръцете на отделни личности които трябва да защитят Божия авторитет, с ресурсите които разполагат , а те са посвещение, молитва, кураж и себепредаване. Изправени пред съпротивата и пречки , Божия народ трябва да разчита на Божиите обещания, че той ще се бие за тях. ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: 1 Царе 2:1; 12-15; 8:1-7; Съдии 4; 6; 14.
А.  Тематични линии:   
     1. Книгата на Съдиите е една от най-жестоките що се отнася до низостта и духовния упадък, до които може да достигне човек.
     2. Книга ,която представя историите на насилници и ...
Дочети
     Стих за запаметяване: "Тогава Анна се помоли, като казваше: Развесели се сърцето ми в Господа; Въздигна се рога ми чрез Господа; Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, Защото се развеселих в спасението Ти” (1 Царе 2:1)
     Каква връзка има основният стих със заглавието на урока?
 • Анна живее във времето на съдиите, в период на голяма морална криза.
 • Макар и жена на левит, тя е принудена да дели семейното огнище с друга жена.
 • Все още няма дете, ...

Дочети
Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Ген.  Конференция.

Основни стихове: Битие 3:9,10,4:1-15; 6:1-13; 22:1-19; 28:13-15; Псалми 51:1
А.  Тематични линии:   
     1. От времето на Адам насам историята е непрестанни конфликти, между всички и срещу всички, семето на злото е навсякъде.
     2. Още от Каин и Авел религиозните конфликти стават все по-чести. Борби, ...
Дочети
Стих за запаметяване: "Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих” (Битие 28:15).
Каква е връзката между стиха за запаметяване и заглавието, говорещо за глобален бунт?
Обещанието се дава на един беглец. Яков е получил така желаното първородство чрез измама и сега бяга от гнева на брат си. Яков е в ...
Дочети


пастор Митко Димитров


Стих за запаметяване: "Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата” (Битие 3:15)

І. БЛАГОСЛОВЕНОТО ДОБРО
   А. Божията самооценка за сътворителния акт: „твърде добро" (Бит. 1:31)
       Бог е добър и не може да прави неща, които са в противоречие с Неговия характер. Фразата „твърде добро" трябва да се разбира като указание, че Господ е постигнал именно онова, което ...
Дочети


пастор Паоло Бенини


Отдел "Съботно училище” към Интеревропейската дивизия
Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботно-училищния отдел към Генералната  Конференция.
 
Основни стихове: Откровението на Йоан 12:7-16;Лука 10:1-21; Исая 14:4, 12-15; Йезекиил  28:1,11-19; Йоан 12:31
А. Тематични линии:  
    1. Текстовете, които засягат произхода на злото в Исая и Йезекиил, прилагат принципа на двойния смисъл: принцът на Вавилон или тирския цар, и принза на злото . ...

Дочети


пастор Митко Димитров


     Стих за запаметяване: "Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето” (Откровение 7:10)
     Наистина ли е възможно да се осъществи криза пред Божия престол? Дали проблемите в Небето са подобни на земните? Бог и човек по еднакъв начин ли реагират при недоразумения или бунт?

     І. ГРЕХОПАДЕНИЕ В НЕБЕТО
        А. Описание на събитието чрез пророк Исая (14:4,12-15)
     Нито един земен цар не е паднал от небето. Образността на възлизането на небесата, поставянето ...
Дочети


Любопитни факти от
седмичния урок


Видео дискусия на
седмичния урок


Аудио версия на седмичния урок


Седмичен урок

Андроид приложение


Последвайте ни във Facebook