Юношески уроци
Библейска история: Матей 27:31-53; Марк 15:20-38; Лука 23:26-46; Йоан 19:16-30.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глави 78, 79.


Ключов текст

"А беше вече около шестия час и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като слънцето потъмня; и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и каза: "Отче, в Твоите ръце предавам духа Си”. И като каза това, издъхна” (Лука 23:44-46).

Светлина от фара
"Спасителят не издаде нито звук от страданието. Лицето Му остана спокойно ...
Дочети...Библейска история: Лука 23:1-25.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глави 75, 76, 77.

Ключов текст

"И Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус. А те крещяха: "Разпъни Го! Разпъни Го!”. А той трети път им каза: "Че какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него нищо, за което да заслужава смърт; затова, като Го накажа, ще Го пусна”. Но те настояваха със силни гласове да бъде разпънат; и техните гласове надделяха” (Лука ...
Дочети...Библейска история: Матей 26:20-29; Марк 14:17-25; Лука 22:14-23; Йоан 13:18-38; 14-17.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глави 72, 73.

Ключов текст

"Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и, както казах на юдеите, така и на вас казвам сега: Където отивам Аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ...
Дочети...Библейска история: Матей 25:31-46; Лука 22:7-18; 24; Йоан 13:1-17.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глави 70, 71.

Ключов текст: "А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили” (Матей 25:40).

Светлина от фара
"Похвалените в съда от Христос може да са имали малки богословски познания, но са спазвали Неговите принципи. Чрез влиянието на Божия Дух те са били благословение за намиращите се наоколо. Даже и ...
Дочети...Ключов текст
"Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде” (Матей 24:42-44).

Светлина от фара
"Христос е дал знаменията за Своето идване. Той заявява, че ние можем да знаем кога е наближило ...
Дочети...Библейска история: Матей 21:1-19, 23-46; Марк 11:1-21, 27-33; 12:1-12; Лука 19:29-48; 20:1-19; Йоан 12:12-19.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глави 63, 64, 65.

Ключов текст
"И като се приближи и видя града, плака за него и каза: "О, да беше познал поне в този ден това, което служи за мира ти! Но сега това е скрито от очите ти” (Лука 19:41, 42).

Светлина от фара
"На хората от всеки век се дава време на просвещение и привилегии, благодатно, пробно време, за ...
Дочети...Ключов текст
""Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: "Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра” (Матей 8:10).” Матей 8: 10.

Светлина от фара:

"Еврейските старейшини, които препоръчаха стотника на Христос, бяха показали, че никак не им е близък духът на евангелието. Не признаваха, че самата човешка сериозна нужда е нещо достатъчно, за да се поиска милост от Бога. В своето самодоволство те препоръчаха стотника поради услугите, които ...


Дочети...
Ключов текст
" Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, му каза: "Искаш ли да оздравееш?”. Болният Му отговори: "Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен”. Исус му каза: "Стани, вдигни постелката си и ходи” Йоан 5:6-8.

Светлина от фара:

"Болният лежеше върху своята постелка и от време на време вдигаше глава, за да погледа басейна. В такъв мо-

мент ...


Дочети...


Урок № 5, 23 - 29 януари 2016 г.

Библейска история: Матей 2 гл.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глава 6.

Ключов текст
" И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.” (Матей 2:2).

Светлина от фара
"Мъдреците бяха видели в небесата тайнствена светлина в нощта, когато Божията слава заля витлеемските хълмове. Когато светлината угасна, появи се лъчиста звезда, която се носеше из небето. Това не бе нито някоя от познатите звезди, ни- то планета и ...
Дочети...


Урок № 4, 16 - 22 януари 2016 г.

Библейска история: Лука 2:21-39.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глава 5.

Ключов текст
"И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и този човек бе праведен и благочестив, и чакаше Утехата на Израел; и
Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен” (Лука 2:25, 26).

Светлина от фара
"Като влезе в храма, Симеон видя едно семейство, което представяше първородния си син пред свещеника. Видът на ро- дителите ...
Дочети...


Урок № 3, 9 - 15 януари 2016 г.

Библейска история: Лука 1:26-2:20.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глава 4.

Ключов текст:
"И Мария рече: "Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал”. И ангелът си отиде от нея” (Лука 1:38).
 
Светлина от фара
"Ангелите придружиха Йосиф и Мария в пътуването им от техия дом в Назарет до Давидовия град. Заповедта на римския император за преброяване на народите в огромната му империя стигна и до обитателите на Галилейските хълмове. Както Кир в древността бе призован на трона на ...
Дочети...Коментар: "Копнежът на вековете", гл. 2 и 3

 

Ключов текст:

"Така според съвета на Небето бе определен и часът за идването на Христос. Когато големият часовник на времето посочи точния час, Исус се роди във Витлеем” ("Копнежът на вековете”).

 

Светлина от фара

"Повече от хиляда години еврейският народ бе чакал идването на Спасителя.

...Чрез песни и пророчества, в ритуалите на храма и в домашните молитви те отдаваха поклонение на Неговото име. Но когато дойде, не Го познаха”.

"Но Бог бе ...


Дочети...


Урок № 1, 26 декември - 1 януари 2016 г.

Библейска история: Йоан 1:1-18.
Коментар: "Копнежът на вековете”, глава 1.
 
 
Ключов текст:
 "В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог” (Йоан 1:1).

Светлина от фара
"Идвайки да обитава между нас, Исус трябваше да разкрие Бога и на хора, и на ангели. Това бе Словото Божие - Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. В молитвата за учениците Си Той каза: "Изявих им Твоето име - "милостив и изпълнен с благодат, дълготърпелив и изобилстващ с доброта ...

Дочети...
Любопитни факти от
седмичния урок


Видео дискусия на
седмичния урок


Аудио версия на седмичния урок


Седмичен урок

Андроид приложение


Последвайте ни във Facebook