Седмичен урокУрок № 12, 10 - 16 юни 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Деяния 6:9-15; 9:1-9; 1 Царе 16:7; Матей 7:1; Деяния 11:19-21; 15:1-5.

Стих за запаметяване: „Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде покаяние за живот" (Деяния 11:18).

Не е толкова трудно да разберем Савел от Тарс (известен, след обръщането си, като апостол Павел) и защо той живее по такъв начин. Като посветен евреин, който цял живот е поучаван колко важен е законът и колко е наближило политическото освобождение на Израил, за него разбирането, че дългоочакваният Месия може да бъде екзекутиран позорно като пропаднал престъпник, е твърде неприемливо.
Затова не бива да ни учудва убеждението му, че последователите на Исус не зачитат Тората и следователно осуетяват Божия план за Израил. Според него техните твърдения, че разпнатият на кръста Исус е Месията и че Той е възкръснал от мъртвите, са чисто вероотстъпничество. Не бива да се проявява никаква търпимост към ...

Дочети>>


Урок № 12, 10 - 16 юни 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 2 Петр. 3:1, 2; Йоан 21:15–17; 2 Петр. 3:3–13; Пс. 90:4; Мат. 24:43–51; 2 Петр. 3:14–18.

Стих за запаметяване: „И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие" (2 Петър 3:11).

В миналото хората, които не вярвали в Бога, били считани за ненадеждни, дори потенциално опасни. Защо? Идеята била проста: ако те не вярват в Бога, тогава не вярват и в бъдещия съд, където ще трябва да отговарят пред Него за делата си. Без този стимул хората биха имали по-голяма склонност да вършат зло.
Макар този вид мислене да е доста поостаряло (и „политически некоректно"), човек не може да отрече неговата логичност и основателност. Разбира се, за много хора не е необходимо да се боят от един съд в бъдеще, за да постъпват правилно. Но същевременно перспективата да отговаряме пред Бога може определено да мотивира подходящото поведение.
Както видяхме, ...

Дочети>>


Урок № 11, 03 - 09 юни 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 2 Петр. 2:1-22; Йоан 8:34-36; Мат. 12:43-45; Юда 4-19; Бит. 18:16-33.

Стих за запаметяване: „Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и става роб" (2 Петър 2:19).

В първото си писмо Петър с голяма пасторска загриженост се опитва да насърчи вярващите в опасните гонения. Макар че не знаем точно за какви гонения става въпрос, ние сме сигурни, че църквата преживява ужасни изпитания, докато езическата Римска империя се опитва да унищожи разрастващото се движение на хората, наречени „християни".
Но атаката на Сатана е от две посоки. Сигурно е, че гоненията отвън – тоест бруталната сила и жестокост – са мощно средство. Но църквата се изправя пред друга заплаха – може би още по-опасна от тази. И това е заплахата отвътре. Точно както еврейският народ в миналото е трябвало да се справя с фалшивите пророци, така и последователите на ...

Дочети>>


Урок № 10, 27 май - 02 юни 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Ис. 53:1–12; Дан. 7:13, 14; 2 Петр. 1:16–20; Мат. 17:1–6; 2 Тим. 3:15–17.

Стих за запаметяване: „И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви" (2 Петър 1:19).

Продължавайки да разглеждаме писмата на Петър, един факт трябва да грабне вниманието ни: колко уверен и сигурен е той в думите си. Забелязваме същото и при Павел: ясно и твърдо убеждение в това, което проповядват за Исус Христос и Кръста.
В стиховете за тази седмица ще видим още от тази увереност на Петър. Той дори ни казва защо е толкова сигурен. Ние не вярваме, казва той, в „хитро измислени басни" (2 Петр. 1:16) – като тези, които съдържат езическите религии по тяхно време. Точно обратното, Петър е сигурен в това, което вярва, по две причини.
Първо, ...

Дочети>>


Урок № 9, 20 - 26 май 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 2 Петр. 1:1–15; Еф. 2:8; Римл. 5:3–5; Евр. 10:38; Римл. 6:11; 1 Кор. 15:12–57.

Стих за запаметяване: „Поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си - благоразумие, към благоразумието си - себеобуздание, към себеобузданието си - твърдост, към твърдостта си - благочестие, към благочестието си - братолюбие, и към братолюбието си – любов" (2 Петър 1:5–7).

Едно от удивителните неща в Новия завет е колко много истина може да бъде „натъпкана" в доста ограничено пространство. Вземете урока за тази седмица, който разглежда 2 Петър 1:1–14. В тези четиринадесет стиха Петър ни преподава правдата чрез вяра. След това преминава към това какво може да направи Божията сила в живота на хората, които са се предали на Исус. Говори за невероятната истина, че можем да станем „участници в божественото естество" (2 Петр. 1:4) и че можем да бъдем освободени от покварата и ...

Дочети>>


Урок № 11, 18 - 24 март 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йоан 16:8-11; Римляни 5:10; Евреи 4:15, 16; 1 Петър 5:8, 9; 1 Йоан 5:12, 13; Псалми 31:24.

Стих за запаметяване: „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви" (Римляни 15:13).

Стигайки до края на нашето изучаване на Светия Дух и духовността, ще се фокусираме върху едно друго решително дело на Духа, на което все още не сме обърнали внимание.
Когато Исус обявява на учениците Си, че отива при Отец, Той обещава да им изпрати Светия Дух. „А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал" (Йоан 14:26).
Според Исус Светият Дух е parakletos, т.е. „помощник" или „утешител" или „адвокат", който се застъпва за нас. В същото време Исус обявява какво дело ще извършва ...
Дочети>>
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Деяния 7:51; Евреи 10:24, 25; Ефесяни 4:25-5:2; 1 Солунци 5:19-21; Марк 3:28, 29.

Стих за запаметяване: „И не оскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението” (Ефесяни 4:30).

Светият Дух има изключителната способност да накара грешниците да осъзнаят истинското си греховно състояние. Той пробужда в нас желание да приемем Исус и Неговото опрощение за греховете ни. Светият Дух притежава несравнима сила, за да ни помогне да победим и да ни даде възможност да отразяваме прекрасния характер на Христос.
В същото време слабите грешници могат да отблъскват този силен и могъщ Свят Дух. Той не ни се натрапва.
Грехът е много съблазнителен, много интересен. Но той е твърде измамлив и води към смърт. Напълно противоположен е на Бога и на Неговата чиста святост и благост. Отразявайки тази Божествена святост, Светият Дух се противопоставя на греха във всичките му форми. Той се наскърбява, когато съгрешаваме и ...
Дочети>>


Урок № 7, 11 - 17 февруари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 1 Коринтяни 12:4-7, 11; Ефесяни 4:7; 1 Коринтяни 12:14-31; Римляни 12:3-8; 1 Йоан 4:1-3.

Стих за запаметяване: „Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият” (1 Коринтяни 12:4-6).

Преди да тръгне на дълго бизнес пътуване, един човек оставил сина си да ръководи домакинството и му възложил специфична задача. Но синът скоро осъзнал, че неговият баща не му е осигурил необходимите средства и ресурси за осъществяване на задачата. Ядосан, той се чувствал принуден да я изостави.
От друга страна, когато Исус оставя учениците Си и отива при Отец в небето, Той им възлага специфична задача: „Проповядвайте на света благата вест на евангелието". Дава им сили да направят онова, което им е заръчал да сторят – но в Негово име и чрез силата и помощта на Светия Дух. В 1 Коринтяни 1:4-7 апостол Павел казва: ...
Дочети>>


Урок № 7, 11 - 17 февруари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йоан 15:1-11; Галатяни 5:22; 1 Коринтяни 13; Римляни 14:17; Ефесяни 5:9; Матей 5:5.

Стих за запаметяване: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон” (Галатяни 5:22,23).

Плодът на Духа е истинската същност на християнския живот. Макар апостол Павел да изброява десет различни аспекта на този плод, той все пак е един плод и трябва да бъде разглеждан в неговата цялост. Плодът на Духа не ни казва какво може да направи човек за Бога чрез духовните дарби и таланти. По-скоро показва как човек живее в името на Бога. Разкрива кой всъщност е човекът. Всички добродетели, изброени в Галатяни 5:22, 23, са присъщи на Исус Христос. Ето защо плодът на Духа е животът на Исус Христос в нас, станал възможен чрез силата на Светия Дух.
Плодът на Духа не е нещо    , което получаваме само с човешки усилия. ...
Дочети>>


Урок № 5, 28 януари - 3 февруари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 1 Петър 1:14-16; Исая 6:3; Евреи 12:14; 1 Коринтяни 6:11; 1 Тимотей 1:8; Псалми 15:1, 2.

Стих за запаметяване: „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос" (1 Солунци 5:23).

Лесно бихме могли да съсредоточим вниманието си върху светостта на Бога и да не се замисляме за Божията явна ненавист спрямо греха и злото.
Но светостта е изключително важна тема в Библията. Стремежът към святост, да станем любящи и чисти като Исус, трябва да бъде приоритет на всеки християнин. С право се ужасяваме от отношението: „Аз пък съм по-свят от теб!". Но същевременно лесно забравяме какво означава да водим чист и осветен живот.
Божията любов и Неговата святост са неразделни. Без светостта Му Неговата любов би била застрашена от сантиментализъм; без Неговата любов светостта Му би била сурова и ...
Дочети>>


Урок № 5, 28 януари - 3 февруари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Марк 1:8; Ефесяни 5:18; Деяния 13:52; Лука 11:8-10; Деяния 5:32; Галатяни 5:16-32.

Стих за запаметяване: Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно" (Йоан 10:10).

Като християни следва да сме изпълнени със Светия Дух. Без Него нашето свидетелство ще бъде безсилно и християнският ни живот – само бреме. Може да имаме образование, талант и красноречие, но без Духа не можем да преживеем такъв живот, какъвто Бог желае за нас. Няма да имаме увереност в спасението и няма да познаваме радостта, произтичаща от служенето на нашия Господ. Ще бъдем християни само по име, а християнинът само по име въобще не е християнин.
Но Христос иска да живеем пълноценен живот. Иска да ни даде живота такъв, какъвто би трябвало да бъде, пълноценен и смислен, защото е вкоренен в Източника на самия живот: Исус Христос. Той е Създателят ...
Дочети>>


Урок № 4, 21 - 27 януари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йоан 16:13, 14; Римляни 8:14-16; Йоан 14:6; Йоан 17:17; Римляни 5:5.

Стих за запаметяване: „А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Йоан 14:26).

Тъй като Светият Дух понякога се описва в Библията чрез термини от неодушевено естество, като огъня и вятъра, някои са стигнали до заключението, че Той е неодушевен, нещо като божествена сила. Според тях Той прилича много повече на електрически ток, който ни придава сили, отколкото на реално одушевено Същество. Но въпросът не е в това дали могат да се използват някои пасажи, маркиращи действия или влияния на Светия Дух с по-неодушевен характер. Въпросът е дали има множество текстове в Писанието, които положително утвърждават Неговата личност.
Има такива стихове и ние трябва да ги изследваме, за да придобием по-пълна представа кой е Светият Дух.

През тази седмица ще ...
Дочети>>


Урок № 1, 31 декември 2016 - 06 януари 2017 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 2 Петър 1:19-21; 1 Коринтяни 2:9-13; Псалми 119:160; Йоан 17:17.

Стих за запаметяване: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата" (2 Тимотей 3:16).

Библията дава следното свидетелство за себе си: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело" (2 Тимотей 3:16, 17). Писанието изпълнява тази функция, тъй като е Божие Слово, открито пред човечеството чрез делото на Светия Дух. В Библията Светият Дух разкрива пред нас Божията воля, като ни посочва как да водим угоден на Него живот.
Но Той работи не само в далечното минало, при написването на Библията. Ангажиран е с Божието Слово в много голяма степен и днес. И може би най-важното е нашето четене на Словото и желанието ни да го разбираме правилно. Точно тогава ...
Дочети>>


Урок № 13, 17 - 23 декември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 2 Коринтяни 5:7; Йов 12:8; Матей 4:10; 13:39; Йоан 8:1-11; Евреи 11:10; 4:15.

Стих за запаметяване: „Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте сетнината, въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив” (Яков 5:11).
 
Стигнахме до края на тримесечието, в което изучавахме книгата „Йов". Въпреки че сме разгледали голяма част от нея, трябва да признаем, че все още остават много неща за изследване, за изучаване. Разбира се, дори в светските науки всичко, което научаваме и откриваме, просто ни води към все повече и повече материя за изучаване и откриване. И ако това се отнася до атомите, звездите, медузите и математическите уравнения, колко повече важи за Божието Слово?
„Ние нямаме никаква причина да се съмняваме в Божието Слово поради това, че не можем да разберем тайните на Неговото провидение. В природния свят сме постоянно заобиколени от чудеса, ...

Дочети>>


Урок № 13, 17 - 23 декември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 1:1, 8; Йов 29:8-17; 31:1-23; Изход 20:17; Матей 7:22-27; Матей 5:16; Ефесяни 3:10.

Стих за запаметяване: „Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата” (Яков 2:22).

Сред всички основни теми, разгледани в книгата „Йов", не бива да губим от поглед още една изключително важна тема: самият Йов. Кой е този човек, на когото Господ толкова се доверява, че отправя предизвикателство към дявола относно неговата вярност и почтеност? Кой е този човек, който не разбира защо му се случва всичко това; знае, че случващото се не е справедливо; изразява негодуванието и огорчението си от това, но остава верен докрай?
Въпреки че по-голямата част от книгата говори за Йов сред сполетелите го беди, от тази история бихме могли да извлечем информация и за по-раншния Му живот. Онова, което научаваме за миналото му и за това какъв човек е бил, ни ...

Дочети>>


Урок № 12, 10 - 16 декември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 19:25-27; Йоан 1:1-14; 10:4, 5; Лука 2:11; Галатяни 4:19; Лука 9:22; Исая 53:1-6.

Стих за запаметяване: „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен" (Исая 53:4).

С изненадващата поява на Бога в 38 глава книгата „Йов" достига своята кулминация. Господ се разкрива пред Йов по велик и тайнствен начин, а това води до покаянието и изповедта на този човек. След това Господ укорява тримата му приятели за погрешните им слова и Йов се помолва за тях. „И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно колкото имаше по-напред" (Йов 42:10), а след това животът на Йов продължава още много години, изпълнен с благословения.
Но в историята и в начина, по който тя приключва, остава нещо неизказано, нещо, което не ни удовлетворява. Бог и ...

Дочети>>


Урок № 11, 03 - 09 декември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 38-39; Йоан 1:29; Матей 16:13; 1 Коринтяни 1:18-27; Йов 40:1-4; 42:1-6; Лука 5:1-8.

Стих за запаметяване: „Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен" (Йов 38:4).

Колкото и да са различни, героите в книгата „Йов" имат нещо общо: всеки е способен да каже много за Бога или поне своето разбиране за Него. И както вече видяхме, бихме могли да се съгласим с голяма част от казаното. Все пак кой би оспорил следното: „Но попитай сега животните и те ще те научат, и въздушните птици – и ще ти кажат; или говори на земята – и тя ще те научи, и морските риби ще ти изявят. От всички тия кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? В Чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на цялото човечество" (Йов 12:7-10)? Или това: „Бог променя ли съда? Или Всемогъщият променя правдата?" (Йов ...

Дочети>>


Урок № 10, 26 ноември - 02 декември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 13:28; 28:28; 32:1-5; Йов 34:10-15; Йезекиил 28:12-17; Йов 12:10.

Стих за запаметяване: „Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли" (Исая 55:9).

И така, словесната битка между Йов и тримата мъже продължава. Думите понякога са дълбоки, красиви и истински. Колко често хората цитират книгата „Йов", дори цитират казаното от Елифаз, Валдад и Софар. И това се дължи на факта, че както вече многократно видяхме, те наистина казват доста верни неща. Просто не ги казват на правилното място, в подходящото време, при точните обстоятелства. Онова, което бихме могли да научим тук, е силната истина, разкрита в Притчи 25:11-13: „Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове. Както е обица и украшение от чисто злато за човек, така е мъдрият изобличител за внимателното ухо. Както е снежната прохлада в жетвено време, ...

Дочети>>


Урок № 9, 19 - 25 ноември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Притчи 17:28; Йов 13:1-15; Яков 2:20-22; 1 Коринтяни 15:11-20; 1 Петър 1:18-20; Битие 22:8.

Стих за запаметяване: „Даже това ще ми бъде спасение, че нечестив човек няма да дойде пред Него” (Йов 13:16).

„Човекът е единственото животно – пише британският есеист Уилям Хазлит – което се смее и плаче, защото е единственото животно, поразено от разликата между това, което нещата са, и онова, което би трябвало да бъдат".
Нещата определено не са такива, каквито би трябвало да бъдат. Но за християнина, който живее с обещанието за Второто пришествие, има надежда – великата надежда какви ще станат нещата (2 Петър 3:13). Те ще бъдат нещо толкова прекрасно, че на нас, със замъглените от греха умове (1 Коринтяни 13:12), сега ни е трудно да си ги представим. Това е надеждата, която светският ум – в цялата му ограниченост и тесногръдие – отдавна е изгубил.

През тази седмица, докато продължаваме да ...

Дочети>>


Урок № 8, 12 - 18 ноември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 10; Исая 53:6; Римляни 3:10-20; Йов 15:14-16; Йов 1:18-20; Матей 6:34.

Стих за запаметяване: „А вярата е даване твърда увереност в онези неща, за които се надяваме – убеждения за неща, които не се виждат” (Евреи 11:1).

Роденият в Алжир писател Албер Камю се бори с въпроса за човешкото страдание. В своя роман „Чумата" той използва болестта като метафора за злините, причиняващи болка и страдание на човечеството. Описва сцена, в която малко момченце, разболяло се от чума, умира в ужасни мъки. След това свещеник, станал свидетел на трагедията, казва на присъстващия там лекар: „Това нещо ни кара да се бунтуваме, защото надминава човешкото ни разбиране. Но може би трябва да обичаме онова, което не разбираме". Разярен, лекарят просъсква в отговор: „Не, отче. Имам съвсем различна представа за любовта. И до деня на смъртта си ще отказвам да обикна такова положение на нещата, при което децата биват ...

Дочети>>


Урок № 7, 05 - 11 ноември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 8:1-22; 11:1-20; Исая 40:12-14; Битие 6:5-8; 2 Петър 3:5-7.

Стих за запаметяване: „Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?” (Йов 11:7).

Проблемът със страданието със сигурност продължава да тежи върху човечеството. Виждаме „добри" хора да преживяват огромни трагедии, докато злите остават безнаказани в този живот. Преди години беше публикувана книга, озаглавена „Защо на добрите хора се случват лоши неща?". Това беше един от многобройните опити през хилядолетията да се намери задоволителен отговор на проблема. Безуспешно. Много други писатели и мислители са описвали своя опит да разберат човешкото страдание. Като че ли и те не са намерили точните отговори.
Разбира се, тази тема е водеща и за книгата „Йов", а в нея ние продължаваме да изследваме защо дори „добри" хора като Йов страдат в този свят. Но важната отлика между книгата „Йов" и останалите е, че централни за нея не са човешките перспективи ...

Дочети>>


Урок № 5, 22 - 28 октомври 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 3:1-10; Йоан 11:11-14; Йов 6:1-3; 7:1-11; Яков 4:14; Йов 7:17-21; Псалми 8:4-6.

Стих за запаметяване: „Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено" (Откровение 4:11).


Когато четем книгата „Йов", разполагаме с две забележителни предимства – първо, знаем как ще свърши всичко; и второ, известно ни е на какъв фон се случва – космическият конфликт зад видимата реалност.
Йов не знае нищо от това. Всичко, което му е известно, е, че докато животът му тече спокойно, внезапно го сполетява беда след беда, връхлита го трагедия след трагедия. След това този човек, „най-големият от всичките жители на изток" (Йов 1:3), се озовава в скръб и огорчение върху купчина пепел.

Докато продължаваме да изучаваме книгата, нека се опитаме да се поставим на мястото на този библейски патриарх – това ...
Дочети>>


Урок № 4, 15 - 21 октомври 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Римляни 1:18-20; Йов 12:7-10; Откровение 4:11; Колосяни 1:16, 17; Матей 6:34; Йов 10:8-12; Римляни 3:1-4.

Стих за запаметяване: „Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери” (Матей 6:34).

За разлика от всяка друга книга в Библията, книгата „Йов" е напълно отделена от контекста на страната и народа на Израил. От Битие, с обещанието към Аврам Бог да го направи „голям народ" (Битие 12:2), до Откровение, което описва „Светия град” Йерусалим (Откровение 22:19), по някакъв начин, пряко или косвено, контекстът на Израил и неговата заветна връзка с Бога оформя съдържанието на всяка книга.
В Йов липсва подобно нещо, няма дори препратка към събитието маркер на древната израилева история – изходът от Египет. Най-непосредствената причина за това е, че Мойсей пише книгата „Йов" в Мадиам, където е с езичниците (виж също Адвентен библейски коментар. ...
Дочети>>
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 1; Йов 2; 1 Коринтяни 4:9; Битие 3:1-8; Филипяни 4:11-13; Матей 4:1-11; Филипяни 2:5-8.

Стих за запаметяване: „А той ѝ каза: Ти говориш, както говори една от безумните жени. Какво! Доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си" (Йов 2:10).

Книгата „Йов" разкрива пред нас съвсем ново измерение на реалността. Тя ни помага да надзърнем във великата борба между Христос и Сатана. По този начин ни дава рамка, очертание, за да можем по-добре да разберем света, в който живеем – свят, който често ни озадачава, изумява и дори плаши с всичко, което се изправя на нашия път. Но освен това книгата „Йов" ни показва, че великата борба не е просто нечия битка, сякаш нямаме нищо общо с нея. О, де да беше така! За съжаление, реалността е друга: „Но горко на вас, земьо ...
Дочети>>


Урок № 1, 25 - 30 септември 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йов 42:10-17; 4:8; Матей 14:10; 1 Коринтяни 4:5; Даниил 2:44; Йов 14:14,15
 
Стих за запаметяване: „Исус ѝ рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее" (Йоан 11:25).

В час по литература учениците се обучават колко важен е добрият финал при писането. Особено при художествената литература, когато цялото произведение е плод на фантазията, авторът трябва да доведе повествуванието до хубав завършек. Но добрият финал е изключително важен и при истинските истории.
Какво да кажем за реалността? За самия живот, записан не върху страниците на някоя книга или филмов сценарий, а от плът и кръв? Какво да кажем за нашите собствени истории? Какъв е техният финал? Как се разгръща сюжетът им? Дали краят им е елегантна плетеница като финалът на добре написана пиеса?
Сякаш нещата не стоят точно така, нали? И как да приключват добре, след като нашите истории винаги завършват със смърт? ...

Дочети>>


Урок № 13, 17 - 23 септември 2016 г. 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Мат. 24:3525:46, 2 Петър 3, Яков 2:14–26, Йоан 4:35–38, 1 Кор. 3:6–8, Откр. 21:1–4.

Стих за запаметяване: „В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва - постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие" (Римл. 12:11–13).

Няколко години преди земетресението в Сан Франсиско от 1906 г. в църквите на адвентистите от седмия ден в Сан Франсиско и Оклънд, Калифорния кипяла бурна дейност. Членовете посещавали болните и отчаяните. Намирали домове за сираците и работа за безработните. Грижели се за болните и поучавали Библията от дом на дом. Раздавали християнска литература и семинари за здравословен начин на живот. Църквите организирали още и училище за децата в сутерена на молитвения дом Laguna Street. Поддържали дом за работници и медицинска мисия. Организирали магазин за здравословни храни и вегетарианска закусвалня. Членовете били започнали мисионерска ...

Дочети>>


Урок № 11, 03 - 09 септември 2016 г.


 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йоан 10:1–5, 16; Лука 9:2; Откр. 14:6, 7; Лука 19:1–10; Деян. 26:11–27; Откр. 3:20.

Стих за запаметяване: „А след чужд човек няма да вървят [овцете], но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите" (Йоан 10:5).

В 362 г. сл. Хр. римският император Юлиан подема кампания за възраждане на езичеството. Християнството взема връх из цялата Римска империя и той и езическите водачи са обезпокоени. Съветът на Юлиан към един виден езически свещеник изразява неговата загриженост и ни дава представа защо християнството се развива толкова бързо: „Мисля, че когато се случи бедните да бъдат пренебрегвани и пропускани от [езическите] свещеници, набожните галилеяни [християни] забелязват това и се отдават на благотворителност (…) [Те] подкрепят не само техните бедни, но също и нашите; всеки вижда, че нашите хора не получават помощ от нас" (цитирано в Rodney Stark, Cities of God (San Francisco: HarperCollins Publishers, ...

Дочети>>


Урок № 10, 27 август - 02 септември 2016 г.


 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Бит. 15:6, Числа 14:11, 1 Кор. 3:1–9, Дан. 6:1–3, Неем. 2:1–9, Вт. 4:1–9, Деян. 2:42–47.

Стих за запаметяване: „Но вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си" (Лука 5:15).

В продължение на няколко години една Църква на адвентистите от седмия ден осигурявала закуска пет дни седмично на едно местно държавно училище. Макар че самата държава била доста светски настроена, току-що били приели закон, чрез който се давали достатъчно пари всяко държавно училище да има духовник, и училището и обществеността пожелали Църквата на адвентистите от седмия ден да осигури такъв (рядко се случва да поканят само една църква). Ролята на духовника е да се грижи за физическите, емоционални и духовни нужди на учениците и дори по-широката училищна общност. Възможностите са невероятни.
- Радвам се за уникалните и специални отношения, която имаме с ...
Дочети>>
 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Марк 5:22–43, 10:46–52, Йоан 5:1–9, Пс. 139:1–13, Марк 2:1–12, Деяния 9:36–42

Стих за запаметяване: „Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ" (Матей 9:35).

Една пенсионирана адвентистка в африканска страна не искала да спре да служи, макар и в пенсия. Нейната общност имала нужда от изцеление заради вредата от HIV/СПИН. Най-спешната нужда била, че сираците със СПИН гладували. През 2002 г. тя и църквата ѝ започнали да хранят деца шест дена седмично. Започнали с 50 деца, докато към 2012 г. вече сервирали на 300 деца на ден. Това ги накарало да изградят детска градина и сега 45 от тези деца я посещават. Другите услуги включват раздаване на дрехи от АДРА, зеленчуци и царевица от градината, която обработват, и грижа за болните. Поставили начало на програма за жени, ...
Дочети>>


Урок № 8, 13 - 19 август 2016 г.


 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: 4 Царе 13:23; Изх. 2:23–25; Лука 7:11–16; 1 Йоан 3:17; Йоан 11:35; Римл. 12:15; 2 Кор. 1:3, 4.

Стих за запаметяване: „И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им" (Матей 14:14).

Възможна ли е по-голяма трагедия? Седемнадесет годишно момиче, борещо се с проблемите на повечето седемнадесет годишни момичета, но и с много повече, отнема собствения си живот. Кой може да си представи колко съкрушени си родителите?
Техният пастор дошъл да ги посети вкъщи. Седнал във всекидневната до тях и дълго време не казал нищо. Просто се потопил в тяхната скръб. След това се разридал. След като се успокоил, той станал и си тръгнал без да каже нито дума.
След време бащата казал колко високо цени постъпката на пастора. Той и съпругата му по онова време нямали нужда от думи, обещания, съвети. Всичко, от което се нуждаели там и ...
Дочети>>


Урок № 7, 06 - 12 август 2016 г.


 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йона 3:44:6, Лука 19:38–42, Мат. 5:43–47, 1 Коринтяни 13, Марк 8:22–25, Фил. 2:3–5, Яков 2:14–17.

Стих за запаметяване: „Йерусалиме, Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте!" (Матей 23:37).

Събота сутрин по време на Съботното училище и проповедта често могат да се видят скейтбордисти, които профучават край вратата на една местна Църква на адвентистите от седмия ден. Защо? Защото тази църква се събира в обществен младежки център точно до парка за скейтбордисти. И ако смятате, че те са неочаквана неприятност, помислете пак.
Опитвайки се да ограничи повишаването на малолетната престъпност, кметството в този град построява парк, за да може младежите да имат място за полезен отдих. Когато младежкият център и паркът за скейтбордисти са завършени, кметството пожелава някоя деноминация да провежда ...
Дочети>>


Урок № 6, 30 юли - 05 август 2016 г.


 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Мат. 1:22, 23; Йоан 1:14; Лука 15:3–24; Мат. 9:10–13; Пс. 51:17; 1 Йоан 2:16; Фил. 2:13–15.

Стих за запаметяване: „А всички бирници и грешници се приближаваха до Него да Го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: Този приема грешниците и яде с тях" (Лука 15:1, 2).

Един дякон в местна църква карал всеки месец младежите до един старчески дом, за да провеждат богослужение. Първата седмица, докато младите хора водели службата, един възрастен човек в инвалидна количка стиснал ръката на дякона и я държал през цялото време. Това ставало месец след месец. Веднъж, когато младежката група дошла, мъжът в инвалидната количка не бил там. Служителите казали, че той вероятно няма да преживее нощта. Дяконът отишъл до неговата стая, а той лежал там явно в безсъзнание. Хващайки ръката на възрастния човек, дяконът се помолил Господ да му даде вечен живот. Макар и видимо ...
Дочети>>
 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Лука 4:16–19, 10:25–37, Мат. 5:13, Ис. 2:8, Йоан 4:35–38, Мат. 13:3–9.

Стих за запаметяване: „Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа" (Матей 4:23).
 
Робърт Луис Стивънсън, известен най-вече с приключенската си история „Островът на съкровищата", бил болнаво момче, което не ходело редовно на училище. Накрая родителите му наели учител да го обучава и бавачка за личните му нужди. Една нощ, когато бавачката отишла да види как ще си легне, той бил станал от леглото и ръцете и носът му били притиснати в стъклото. Бавачката твърдо му казала да се връща в леглото преди да е настинал.
Робърт ѝ отговорил:
- Ела до прозореца и виж какво гледам.
Тя отишла. Долу на улицата се виждал един фенерджия, който палел уличните лампи.
– Виж – казал Робърт, - един ...

Дочети>>
 
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Йезек. 37:1–14; Еф. 2:10; Йезек. 47:1–8; Мат. 5:16; Откр. 22:1, 2; Ис. 61:1–11.

Стих за запаметяване: „И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са се изцерили; понеже където отиде реката, всичко ще живее" (Йезекиил 47:9).

Един квартал, който благоденствал през 50-те години на 20 век, се бил превърнал във военна зона в края на 60-те и началото на 70-те години. Повечето семейства се преместили на друго място, оставяйки зад себе си редици изоставени, порутени и изгорели домове. Търговците се изнесли, а се нанесли наркотиците и престъпниците, което направило квартала още по-нежелан.
През 1986 г. едно християнско семейство напуснало удобния си дом в предградията и се преместило в тази потисната градска общност. ...

Дочети>>
Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Изх. 22:21–23, 23:2–9, Амос 8:4–7, Ис. 1:13–17, 58:1–14, Деян. 20:35.

Стих за запаметяване: „Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите; Господ изправя прегърбените; Господ обича праведните, Господ пази чужденците; поддържа сирачето и вдовицата" (Псалм 146:7-9).

Преди години в един студен ден в Ню Йорк едно десетгодишно момче, босо и треперещо, надзъртало през прозореца на обувен магазин. Една жена отишла до него и го попитала защо гледа толкова настойчиво през витрината; той казал, че молел Бога да му даде чифт обувки. Жената го хванала за ръка и влезли в магазина. Тя помолила продавачката да донесе шест чифта обувки; поискала още леген с вода и кърпа. Завеждайки момчето в дъното на магазина, тя свалила ръкавиците си, измила краката му и ги изсушила с кърпата. Продавачката се върнала с чорапи. Жената му обула един чифт, а след това обувки. ...

Дочети>>


Урок № 1, 25 юни - 01 юли 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Бит. 1:26–28, Пс. 8:3–8, Бит. 2:15, Римл. 8:20–22, Изх. 20:1–17, Римл. 1:25, 2 Сол. 3:10.

Стих за запаметяване: „Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята" (Битие 1:26).

При Грехопадението нашите първи родители изгубват нещо повече от първоначалния образ на Бога.
„Не само човекът, но също и земята попада под контрола на лукавия чрез греха, и трябва да бъде възстановена чрез плана на изкуплението. При Сътворението Адам получава власт над земята. Но поддавайки се на изкушението, той се подчинява на Сатана и предава на своя победител властта. По този начин дяволът ставата „богът на този свят". Той е узурпирал властта над земята, която първоначално е дадена на Адам. Но Христос, след като с жертвата Си плаща наказанието за греха, не само ще изкупи ...

Дочети>>


Урок № 1, 25 юни - 01 юли 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Бит. 1:26, 27; Вт. 6:5; Бит. 3:8–19; Яков 4:4; Гал. 4:19; Марк 2:1–12; Йоан 10:10.

Стих за запаметяване: „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде" (Битие 1:27).

Всичко, което трябва да направи човек, е да погледне към света, квартала, себе си, за да разбере идеята. А каква е идеята? Нещо ужасно много се е объркало.
Това се нарича Грехопадение, нарича се грях, нарича се бунт, нарича се великата борба.
Въпреки това, добрата вест е, че това няма да бъде завинаги. Няма да продължи вечно. Исус идва, умира за греховете на света и обещава да се върне отново. А когато дойде, от този свят няма да остане нищо. Вместо него ще започне ново царство, Неговото вечно царство. „И в дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да ...

Дочети>>


Урок № 13, 18 - 24 юни 2016 г.


Събота следобед
 
За изучаване през седмицата: Матей 27:11-26; Йоан 3:19; Исая 59:2; Матей 27:45, 46, 49-54; Евреи 8:1-6; Матей 28:1-20

Стих за запаметяване: "Даде Ми се всяка власт на небето и на земята” (Матей 28:18).

Реклама в английско списание пита дали някой е съгласен да дари тялото си на науката. Там се казва, че учените са изучавали египетското мумифициране и търсят доброволец, страдащ от смъртоносна болест, готов да дари тялото си след смъртта. Учените са убедени – поне така твърди рекламата – че са разбрали как го правят египтяните и че тялото "ще бъде запазено – потенциално за стотици или дори хиляди години.”
Като християни няма нужда да се притесняваме за запазването на труповете ни. Бог ни е обещал нещо много по-добро. Смъртта на Исус, с която Той заплаща със Самия Себе Си наказанието на нашите грехове, и след това възкресението Му, когато Той става "първият плод на починалите” (1 Коринтяни  15:20), проправят пътя ...
Дочети>>


Урок № 12, 11 - 17 юни 2016 г.


Събота следобед
 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 26:1-16; Лука 12:48; Матей 26:17-19; 1 Коринтяни 5:7; Матей 26:36-46; Матей 26:51-75

Стих за запаметяване: "Всички вие ще се съблазните в Мене тая нощ" (Матей 26:31).

В този урок Исус навлиза в последните моменти преди кръста. Светът, дори вселената, се изправят пред най-важния момент в историята на творението. Толкова много поуки могат да се извлекат от събитията, които ще разгледаме през тази седмица, но докато четем, нека се съсредоточим върху една – свободата и свободната воля. Вижте как различните герои използват великия и скъпоструващ дар на свободата. Вижте силните и дори вечни последици, възникнали от употребата на този дар по един или друг начин.
Петър, Юда и жената с алабастровата кутия трябва да вземат решения.  Но най-важното, Исус също трябва да вземе решения, най-голямото от които е дали да отиде на кръста, въпреки че човешкото Му естество вика: "Отче Мой, ако е възможно, нека Ме ...
Дочети>>


Урок № 11, 04 - 10 юни 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Изход 19:5, 6; Матей 23; Йоан 12:20-26; Матей 24; Йоан 14:1-4; 1 Солунци 4:16

Стих за запаметяване: "Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси” (Матей 23:12).

Второто пришествие на Исус е кулминацията на християнската вяра.  Първото пришествие на Исус и Неговата смърт на кръста са важните предшественици на Второто пришествие. Второто идване не може да се осъществи без Първото, а Първото е безплодно без Второто. И двете са неразривно свързани, ако не по отношение на времето, то по отношение на целта – изкуплението на човечеството и краят на великата борба. Първото идване е приключило, напълно и съвършено; сега с копнеж очакваме Второто.
През тази седмица ще разгледаме записаното в Матей  23, с последния призив на Исус към някои от юдейските водачи да се покаят и да Го приемат като своя единствена надежда за спасение. След това в Матей 24 ...
Дочети>>


Урок № 10, 28 май - 03 юни 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Захария 9:9; Матей 21:1-46; Римляни 4:13-16; Откровение 14:7-12; Деяния 6:7; Матей 22:1-15

Стих за запаметяване: "Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; от Господа е това. И чудно е в нашите очи"?” (Матей 21:42).

В Матей 20:27, 28 Исус казва: "И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.” Тук виждаме Исус, вечният Бог, Създателят на всички неща, Който води живот на слуга тук, на земята, служейки на нуждите на изгубените, болните, нуждаещите се, мнозина от които все още Му се присмиват. Какво себеотрицание; ние едва ли можем да го схванем напълно!
Но колкото и да е непонятно Неговото служене, чудото отива дори още по-далеч, защото Той, вечният Бог, сега се изправя пред ...
Дочети>>

Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Еклесиаст 9:10Матей 18:1-4; Матей 18:21-35; 19:16-30; Галатяни 3:21, 22; Матей 19:27

Стих за запаметяване: "В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? " (Матей 18:1).

Като човешки същества ние сме продукт на нашата среда, на нашата култура. Те до голяма степен оформят нашите ценности, убеждения и отношения. Независимо дали сте израснали в голям метрополис или в село без питейна вода, няма никакво значение: културата, средата, в която сте израснали, до голяма степен са ви направили това, което сте. И дори да успеете да се преместите в нова среда, онази, в която сте израснали, ще остави своя отпечатък върху вас чак до смъртта ви.
За съжаление до известна степен повечето от нашите среди и култури работят против принципите на Божието царство. Този свят, в крайна сметка, е паднал в грях и неговите ценности, морал и обичаи често отразяват това ...
Дочети>>


Урок № 8, 14 - 20 май 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Галатяни 4:4; Евреи 7:26; Матей 16:13-20; Ефесяни 2:20; Матей 16:21-27; 17:1-9

Стих за запаметяване: "Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?" (Матей 16:15).

"От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен" (Матей 16:21).
Новият Завет е ясен: Исус трябва да умре. Изправил се пред надвисналата сянка на Кръста, Исус се моли: "Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час" (Йоан 12:27). Това е божественият план, замислен "преди вечни времена" (Тит 1:2; вж. също 2 Тимотей 1:9).
Ето защо Исус не прост оказва, че ще понесе много неща, ще бъде убит и ще възкръсне на третия ден, а че трябва да се сблъска ...
Дочети>>


Урок № 7, 07 - 13 май 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 14:1-21; Изход 3:14; Матей 14:22-33; Исая 29:13; Матей 15:1-20; Матей 15:21-28

Стих за запаметяване: "Аз Господ те призовах в правда, и като хвана ръката ти ще те пазя, и ще те поставя за завет на людете, за светлина на народите" (Исая 42:6).

В Матей 15:24 Исус изрично заявява: "Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом." Несъмнено служенето на Христос, времето в плътта, е насочено предимно към Израеливия народ.
Но както показва цялата Библия, Израел не е единствият народ, за когото е загрижен Бог. Причината Бог да избере Израел е, за да може да благослови всички народи по земята. "Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, и дух на тия, които ходят по нея: Аз, Господ, те призовах в правда, и ...
Дочети>>


Урок № 6, 30 април - 06 май 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 11:28-30; 12:1, 2; Лука 14:1-6; Йоан 5:9-16; Матей 12:9-14; Исая 58:7-13

Стих за запаметяване: "Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя" (Матей 11:28).

"Христос бе жив представител на закона. Никакво нарушение на неговите святи заповеди не се намери в живота Му. Обръщайки се към цяла нация от свидетели, които търсеха случай да Го осъдят, Той можа само да каже: "Кой от вас Ме обвинява в грях?” (Елън Уайт, Копнежът на вековете, стр. 287 – ориг.)
Животът на Исус напълно отразява смисъла на Божия закон, Десетте заповеди. Той е Божият закон, изживян в човечеството, в човешка плът. Така чрез изучаване на живота Му ние научаваме какво представлява спазването на заповедите и как спазването им не е суховато и бездуховно законничество.
Разбира се, сред тези заповеди се намира и четвъртата, заповедта за съботата.
През тази седмица, продължавайки нашето изучаване на Матей, ...
Дочети>>


Урок № 5, 23 - 29 април 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 11:11, 12; Откровение 5:5; Матей 12:25-29; Исая 27:1; Матей 11:1-12

Стих за запаметяване: "А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват" (Матей 11:12).

Всеки ден вземаме важни решения за начина си на живот, за взаимоотношенията си, кариерите, приоритетите, забавленията, приятелите. За да осъзнаем напълно важността на тези решения, ние трябва да се уверим, че разбираме какво касаят те. Трябва да отдръпнем завесата и да видим невидимото, защото Библията учи, че има невидима реалност, оказваща огромно влияние върху видимото.
Живеейки във века на науката, не би трябвало да ни е трудно да повярваме в невидимата реалност. Ние, които сме наясно с рентгеновите лъчи, радио-вълните и безжизчните комуникации, лесно би трябвало да повярваме в невидимото. С всеки разговор по мобилния си телефон, с всяко предаване по сателита, което гледаме, ние се ръководим от предположението за ...
Дочети>>


Урок № 4, 16 - 22 април 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 8; Левит 13:44-50; Данаил 7:7, 8; Йоан 10:10; Матей 9:1-8; 1 Йоан 1:9

Стих за запаметяване: "Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи?" (Матей 9:5).

Ако направите списък с нещата, от които най-много сте се ужасявали през живота си, в него задължително ще се включва смъртта на член от семейството или дори вашата собствена смърт. И макар това да е напълно разбираемо, помислете си колко земен е този страх. Всичко е свързано със сегашния ни живот. А нима трябва да се страхуваме точно от това – от загубата на земния живот, след като той така или иначе не продължава особено дълго?
Ако Бог трябва да направи списък с нещата, от които най-много се ужасява, той със сигурност ще включва загубата на член от семейството ни или на самите нас за вечния живот.
Разбира се, че Бог е ...

Дочети>>


Урок № 3, 09 - 15 април 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 5, 6, 7; Римляни 7:7; Битие 15:6; Михей 6:6-8; Лука 6:36; Матей 13:44-52; Римляни 8:5-10

Стих за запаметяване: "И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници" (Матей 7:28, 29).

 В книгата Изход виждаме Бог да извежда Израилевите чада от Египет, да ги "кръщава" в Червено Море, да ги води в пустинята в продължение на 40 години, да върши знамения и чудеса и лично да се среща с тях на върха на планината, където им дава закона Си. В книгата на Матей виждаме Исус да излиза от Египет, да се кръщава в реката Йордан, да прекарва в пустинята 40 дни, да върши знамения и чудеса и лично да се среща с Израел на върха на планината, където допълва същия този закон. Исус изминава историята на Израел, превръща се ...

Дочети>>


Урок № 2, 02 - 08 април 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 3:1-12; 2 Петрово 1:19; Филипяни 2:5-8; Матей 4:1-12; Исая 9:1, 2; Матей 4:17-22

Стих за запаметяване: "И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци" (Матей 4:19).

Една от най-големите битки на човечеството е била да разбере смисъла и целта на живота ни и как да бъде изживян той. Все пак, ние не идваме на този свят с инструкция по експлоатация, поставена под мишницата ни, нали?
"Не разбирах какъв е смисълът на живота," казва едно 17-годишно момче от богато семейство, което се пристрастява към сънотворните лекарства. "Все още не разбирам, но си мислех, че всички останали разбират, че има някаква голяма тайна, в която всички, освен мен, са посветени. Мислех си, че всички разбират защо сме тук и че всички те са тайно щастливи някъде без мен."
Паул Файерабенд, немски писател и философ на науката, изповядва в своята автобиография: "Така минават ...
Дочети>>


Урок № 1, 26 март - 02 април 2016 г.Събота следобед

 
За урока през тази седмица прочетете: Матей 1; Марк 12:35-37; Исая 9:6, 7; Римляни 5:8; Йоан 2:25; Еремия 29:13; Матей 2:1-14
 
Стих за запаметяване: "Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им" (Матей 1:21).

Вдъхновен от Светия Дух, Матей започва книгата си с генеалогия; но не просто каква да е генеалогия, а  тази на Исус Христос. Това не е обикновена генеалогия, тя разкрива някои прадеди, които повечето хора не биха желали да посочат като свои собствени.
Може би тъй като самият  той е бил някак си отхвърлен, Матей може да прояви истинско разбиране към тези роднини.  Все пак, той е събирач на данъци, продал се на врага и в действителност плащащ на Рим за възможността да облага с данъци собствения си еврейски народ. Със сигурност не е човек, обичан от народа си.
Въпреки това хората може да гледат на външността, но Бог гледа ...
Дочети>>


Урок № 13, 19 - 25 март 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Откровение 20:1–3, Еремия 4:23–26, 1 Коринтяни 4:5, Откровение 20:7–15, Филипяни 2:9–11, 2 Петрово 3:10.

Стих за запаметяване: "Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина” (Откровение 21:4).

Хората често питат защо изобщо е възникнало злото. Централна за отговора е свободата. Истинската свобода, истинската морална свобода включва риск, защото ако хората (или съществата) са наистина свободни, то тогава те би трябвало да имат варианта и да постъпят погрешно.
Така е достатъчно честно, но тогава възниква следващият въпрос: Защо Бог не ги премахна, когато постъпиха погрешно, и не спести на останалата част от нас ужасните резултати на бунта?
Отговорът стига до сърцето на великата борба. Както ще видим през тази седмица, Господ управлява нещо като "отворено” правителство и макар много около Него и пътищата Му да остана тайнствено, Той ще разреши великата борба ...
Дочети>>


Урок № 12, 12 - 18 март 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Откровение 2:1-7; Осия 2:13; Откровение2:18 – 3:6; Исая 60:14; Откровение 3:14-22

Стих за запаметяване: "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене” (Откровение 3:20)

Йоан е последният останал жив от 12-те апостоли. Освен, че е автор на Евангелието и посланията с неговото име, той пише и Откровението, което допринася за нашето разбиране на великата борба.  Но сега ще се спрем само на неговото описание на седемте църкви. Ще ги проучим от гледна точка на първоначалните получатели, за да можем да извлечем колкото се може повече от неговите думи.
Онова, което изпъква, е, че Исус персонализира подхода Си към всяка църква. Те всички имат различни нужди, а Той задоволява всички тях.
Едно от предизвикателствата е, че тези църкви са представени като борещи се със собствената си идентичност – също като ...
Дочети>>


Урок № 11, 05 - 11 март 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: 1 Петрово 2:9, 10; Второзаконие 14:2; 1 Петрово 4:1-7; 2 Петрово 1:16-21; 2 Петрово 3:3-14; Данаил 2:34, 35

Стих за запаметяване: "Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” (1 Петрово 2:9).

Писанията на Петър изобилстват с темата за великата борба. Може би това се дължи на факта, че той лично знае – по-добре от много други – колко лесно човек може да се поддаде на сатанинските измами. Затова болезнено ясно осъзнава колко реална е тази битка. Все пак именно Петър е авторът на думите: "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне" (1 Петрово 5:8).
Петър вижда развитието на борбата по много начини. Вижда битка в църквата, която включва хора, някога покланящи се на Бога с вярващите, но сега станали ...
Дочети>>


Урок № 10, 27 февруари - 04 март 2016 г.Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Римляни 5:12-21; 1 Коринтяни 3:12-17; 1 Коринтяни 12:14-26; Ефесяни 6:11-17; 1 Коринтяни 15:12-18

Стих за запаметяване: "А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно” (1 Коринтяни 15:54).

Писанията на Павел изобилстват с темата за великата борба. Няма спор, че Павел не само вярва в реалността на сатана, но и в реалността на неговото дело на измама и смърт. На много места апостолът предупреждава против "хитростите" на сатана (Ефесяни 6:11), против неговите мощни измами (2 Коринтяни 11:14) и дори против свръхестествените му сили (2 Солунци 2:9).
Но както знае всеки, чел някога писанията на Павел, акцентът на апостола винаги е върху Христос и окончателната Му победа в наша полза. Колкото и успешен да е бил сатана в победите си над Божия заветен народ през вековете, дяволът напълно се проваля срещу Исус.В Исус се изпълняват всички заветни обещания, осигурявайки ...
Дочети>>


Урок № 9, 20 - 26 февруари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Деяния 1:6-8; 2:5-12; Битие 11:1-9; Деяния 4:1-30; 7:54; 10:12-29

Стих за запаметяване: "А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса” (Деяния 4:13).

Най-голямата бариера, с която Исус се сблъсква при Своите последователи, е тяхното предварително съставено мнение. Учениците почти не обръщат внимание на казаното от Исус, ако то не отговаря на личните им идеи Кой би трябвало да е Той. Чак до възнесението Му учениците продължават да разпитват Исус за освобождаването на Израел от римляните.
Трябва да минат десет дни на молитва и близко общение в Божието присъствие, за да могат доминиращите погрешни концепции най-после да бъдат заменени от истината и учениците чак тогава са готови да чуят какво им казва Бог. Това проправя пътя за невероятните събития от първата Петдесетница след смъртта на Исус.
Разбира се, църквата ...
Дочети>>


Урок № 8, 13 - 19 февруари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Лука 5:6-8, 11; Марк 3:14; Матей 8:23-27; Марк 4:35-41; 9:33-37; Матей 20:20-28

Стих за запаметяване: "И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията” (Лука 24:32).

Още от най-ранните дни на Своето служене Исус не работи сам. Той избира хора, които да участват в проповядването, поучаването и служенето. И въпреки че четирите евангелия се съсредоточават предимно върху Неговия живот, смърт и възкресение, те често го правят в контекста на Неговите ученици, най-близките до Него.
Така когато великата борба се развихря около Него, можем да я видим как бушува и около Неговите ученици – чак до горчивия край, когато Исус извиква: "Свърши се!” Сатана установява, че му е невъзможно да накара Исус да се препъне и падне. Но последователите на Христос са много по-лесна плячка. Недостатъците в характерите им му дават достъп, с готовност използван от врага.
Гордост, ...
Дочети>>


Урок № 7, 06 - 12 февруари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Матей 11:29; Римляни 4:1-6; Матей 13:3-8; 18-23; Матей 7:21-27; Яков 2:17; Матей 7:1-5

Стих за запаметяване: "Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28)

Когато мислим върху темата за великата борба, ние сме склонни да я възприемаме с грандиозни, всеобхватни термини. Това е възприемането на голямата картина. Може да бъде наречено "мета-наратив” (мета-разказ), история, която разглежда и обяснява голяма част от реалността – в противовес на местния разказ или история, обясняващи нещо много по-ограничено в сферата си на действие. Например, известният поход на Пол Ривиър е местен разказ, в контраст с  много по-великия и грандиозен разказ за Американската Революция.
И все пак колкото и да е грандиозна и всеобхватна темата за великата борба, колкото и огромни да са проблемите, тя се разиграва ежедневно  тук, на земята, в нашия живот, в начина, по който се отнасяме с Бога, с изкушението ...
Дочети>>


Урок № 6, 30 януари - 05 февруари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Матей 1:20-23; Йоан 9:39; Матей 3:7-12; 4:1-10; Второзаконие 34:1-4; Откровение 21:10

Стих за запаметяване: "Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото” (Лука 19:10).

"Когато чу за враждата, която щеше да съществува между него и жената и между нейното и неговото потомство, Сатана разбра, че делото му да поквари човешкото естество щеше да бъде спъвано и по някакъв начин човекът щеше да стане способен да устоява на силата му. Но все пак, когато спасителният план бе разкрит по-пълно, Сатана, заедно със своите ангели се зарадва, че след като причини падението на човека, той би могъл да свали и Божия Син от Неговото възвишено положение. Заяви, че досегашните му планове са успели на Земята и когато Христос приеме човешко естество, ще може да надвие и Него, та да осуети изкуплението на падналия род" (Елън Уайт, Патриарси и пророци, стр. 66 – ориг.).
Тази седмица, когато разглеждаме изкушенията ...
Дочети>>


Урок № 5, 23 - 29 януари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: 1 Царе 17:43-51; 2 Царе 11:1-17; 3 Царе 18:21-39; 4 Царе 19:21-34; Естир 3:8-11; Неемия 1

Стих за запаметяване: "И разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мене, още и за думите, които царят ми беше казал. И те рекоха: Да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа” (Неемия 2:18)

 
Когато сравним живота на Давид, Илия, Езекия, Естир и Неемия изпъкват сходни теми: Бог може да използва "незначителни" хора, за да обърне вълната на злото. От тези доклади разбираме, че въпреки невероятните пречки не е нужно да се огъваме под напора на злото. Вместо това можем да застанем твърди, но само в силата на Бога,Който е верен на заветните Си обещания – обещания, изпълнени за нас в личността на Исус.  Когато Божият народ устоява в Неговата мощ, той ще види, че силите на злото не са достатъчно могъщи, ...
Дочети>>


Урок № 4, 16 - 22 януари 2016 г.


Събота следобед

 
За изучаване през седмицата: Съдии 4, Съдии 6, Съдии 14, Евреи 11:32, 1 Царе 2:12-25; 8:1-7

Стих за запаметяване: "Тогава Анна се помоли, като казваше: Развесели се сърцето ми в Господа; Въздигна се рога ми чрез Господа; Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, Защото се развеселих в спасението Ти” (1 Царе 2:1)

Времето на съдиите е хаотичен период в свещената история. Божият народ върши зло в очите на Господа, Господ ги "предава" в ръцете на потисниците, народът извиква към Бога и Бог въздига избавител, който донася мир на земята.  Тоест, докато същият тъжен цикъл започне отново.
Девора, една от съдиите на Израил, е забележителна с доверието, което вдъхновява в мъжете около нея. Тя и Яил са героини, докато мъжете се нуждаят от насърчение заради плахостта и липсата си на вяра. Темата за великата борба се проявява и в историята за Гедеон, когато хората на Гедеон се изправят пред невъзможни обстоятелства.
Самсон ...
Дочети>>


Урок № 3, 9 - 15 януари 2016 г.


Събота следобед

 
 
Стих за запаметяване: "Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих” (Битие 28:15)

Историите, които следват Грехопадението, отвеждат темите за измамата и нарушените взаимоотношения, появили се за първи път в Едем, на едно по-дълбоко ниво. По това време конфликтът се разпростира по цялата земя и става все по-разнороден.
В историята за Каин и Авел поклонението пред Бога се превръща в катализатор за несъгласия и смърт, постоянно повтаряща се тема в историята.
Историята за Потопа разкрива как бунтът и грехът причиняват разрухата на всичко, създадено от Бога. Грехът не само изопачава творението, той го разрушава.
Опитността на Авраам ...
Дочети>>


Урок № 2, 2 - 8 януари 2016 г.


Събота следобед

За изучаване през седмицата: Битие 1:28; Римляни 8:17; Матей 6:26; Битие 2:15-17; 3:1-7; 10-19

Стих за запаметяване: "Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата” (Битие 3:15)

След сътворението на света Бог обявява, че всичко е "твърде добро” (Битие 1:31). Но сега е очевидно, че всичко в света не е "твърде добро”. Въпреки различните идеологии, които през вековете са се опитвали да оправят нещата, нашият свят продължава да се движи към хаоса, несигурността, насилието, войната, замърсяването, потисничеството и експлоатацията. Ако  ХХ век започва с най-различни видове оптимизъм за бъдещето и за това какво могат да направят хората, за да подобрят бъдещето, ХХІ век определено губи този оптимизъм – и то твърде основателно.
Как сме се озовали в това положение? Отговорът се намира във великата борба, която – макар и започнала в небето – за ...
Дочети>>


Урок № 1, 26 декември - 1 януари 2016 г.


Събота следобед

За изучаване през седмицата: Исая 4:4; Езекил 28:2, 12-19; Йоан 12:31; Откровение 12:7-13; Лука 10:1-21

Стих за запаметяване: "Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето” (Откровение 7:10)

 "Тъй като законът на любовта е основа на Божието управление, щастието на всички разумни същества зависи от съвършеното им съобразяване с неговите велики принципи на правда. Бог очаква от всички свои създания служба от любов – служба, подбудена от оценяването на Неговия характер. Той не се радва на едно принудено послушание; на всички дава свобода на волята, за да Му служат доброволно” (Елън Уайт, Патриарси и пророци, стр. 34 – ориг.).
 Докато всички сътворени същества признават верността си към любовта, във вселената съществува съвършена хармония. Но е достатъчен само един бунтовник и всичко се променя. Люцифер смята, че може да се справи по-добре от Бога. Той иска Божието положение и престижа, който го съпътства.
Неговото страстно желание на властта довежда до "война ...
Дочети>>
Любопитни факти от
седмичния урок


Видео дискусия на
седмичния урок


Аудио версия на седмичния урок


Седмичен урок

Андроид приложение


Последвайте ни във Facebook